اطلاعیه آزمون تغییر حالت اشتغال

اطلاعیه

به اطلاع  افراد معرفی شده به مرحله مصاحبه آزمون تغییر حالت اشتغال (به کار) شرکت آب و فاضلاب استان فارس می رساند که انجام مصاحبه تخصصی  در ابتدای سال  ۱۴۰۱  صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است زمان دقیق مصاحبه به اطلاع معرفی شدگان خواهد رسید.

معاونت منابع انسانی و تحقیقات