اطلاع رسانی قطعی آب

منطقه آدرس نوع حادثه زمان قطعی(دقیقه) شروع قطعی پایان قطعی
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین شبکه توزیع ۶۰۰ ۱۴۰۱/۳/۱ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۳/۲ ۷:۰۰
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین شبکه توزیع ۱۷۵ ۱۴۰۱/۲/۳۱ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۲/۳۱ ۲۳:۵۵
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین شبکه توزیع ۶۰۰ ۱۴۰۱/۳/۲ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۳/۳ ۷:۰۰
کازرون خیابان شهدای شمالی،خیابان ۲۲ بهمن جنوبی، خیابان کمیته امداد،چهارراه بانک ملی شبکه توزیع ۱۲۰ ۱۴۰۱/۳/۳ ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۳/۳ ۱۳:۰۰
کازرون خیابان بلوار ارتش،خیابان نطنج،خیابانکمربندی خرمشهر،پ نیرو دریایی طبقه فرهنگ شهر شبکه توزیع ۶۹۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۸:۳۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۲۰:۰۰
کازرون خیابان باهنر،خیابان حمیدی،خیابن کوهنورد،خیابان براتی،پ قدمگاه شبکه توزیع ۵۴۰ ۱۴۰۱/۲/۲۴ ۲۳:۰۰ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ۸:۰۰
كازرون خ باقر اباد خ ازادگان خ ترمينال خ ناصراباد شبکه توزیع ۴۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴  ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۸:۰۰
داراب  خیابان نسابه ، امام حسن ، امام سجاد ،خیابان الزهرا ، خیابان جمهوری خیابان بسیج و برق ، طالقانی  تاسیسات تامین  ۹۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۵:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۰
جهرم  خیابان اردوگاه و شهید دستغیب  خیابان مطهری و بهاران خیابان محمد اباد خیابان حرم تا حرم و مجتمع سامان تاسیسات تامین  ۲۴۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۰
فسا کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین بلوار کنارستان خیابان جمهوری اسلامی ، قبله دعا خیابان دریمی  تاسیسات تامین  ۶۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۷:۰۰
فسا  کلیه مناطق فاز ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین بلوار کنارستان خیابان جمهوری اسلامی ، قبله دعا خیابان دریمی  تاسیسات تامین  ۶۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۷:۰۰
کازرون خ باقرآباد خ عباس آباد خ ترمينال خ پزشكيان شبکه توزیع ۳۶۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰