امور انبارها

مریم کردوانی

سمت : مدیر امور انبارها

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل:

عناوین وظایف و مسئو لیتها:

 • آشنائی با اصول انبارداری و سیستم کنترل انبار و انبارگردانی و نظارت برطبقه بندی مواد و کالاهای وارد شده به انبار
 • کنترل و تصویب درخواستهای خرید و کنترل دقیق بر صدور حواله و قبض انبار تعیین نقطه سفارش کالا با توجه به میزان مصرف کالاها تا تحویل به انبار
 • تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده و انطباق مشخصات فنی اقلام خریداری شده با مشخصات مورد نظر و نظارت بر امر ورود و نگهداری و توزیع صحیح کالا
 • ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضای کلیه اسناد مربوط
 • رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن امور بازرگانی جهت تجدید سفارش
 • کنترل و اطمینان از انجام مراحل بازدید منظم توسط جمعدار اموال
 • شناسایی اموال اسقاطی و همچنین انجام امور تحویل و تحول فی مابین کارکنان و واحدها
 • همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی و مازاد
 • بررسی و نظارت بر امور مربوطه به ورود و خروج کالا و مراحل ثبت و نگهداری و کدگذاری اموال و تهیه و الصاق کد اموال
 • نظارت بر تهیه درخواستهای خرید اجناس و کالاها بر اساس درخواستهای دریافتی از واحدها و نیاز شرکت
 • نظارت بر تحویل کالا و خدمات به واحدها و انجام مراحل تحویل کالا
 • نظارت بر وضعیت موجودی انبار در فواصل معین بر اساس گزارشات کامپیوتری و تأمین کسری موجودی کالاها و شناسائی اجناس راکد در انبار
 • نظارت بر صدور اسناد تنظیمی مانند رسید کالا، حواله انبار، نقل و انتقال کالا و ...
 • نظارت و کنترل بر اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی و ... برای نگهداری صحیح کالا در انبار
 • انجام فعالیتهای مربوط به انبار گردانی سالانه