امور انبارها

غلام علی یوسفی

سمت : مدیر امور انبارها

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۴

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل: gholamali.yousefi(at)gmail.com

عناوین وظایف و مسئو لیتها:

  • آشنایی با اصول انبارداری وسیستم کنترل انباروانبارگردانی ونظار ت بر طبقه بندی مواد وکالای وارد شده به انبار
  • نظارت بر امر ورود ونگهداری وتوزیع سریع کال
  • کنترل وتصویب در خواستهای خرید وکنترل دقیق برصدور حواله وقبض انبار تعیین نقطه سفارش کالا با توجه به میزان مصرف کالا تا تحویل به انبار
  • نظارت برتهیه درخواستهای خرید اجناس وکالا براساس در خواستهای دریافتی از واحدها ونیاز شرکت
  • تطبیق کالای خریداری وتحویل شده وانطبا ق مشخصات فنی اقلام خریداری شده با مشخصات مورد نظر
  • بررسی ونظارت بر امور مربوط به ورودو خروج کالا ومراحل ثبت ونگهداری وکد گذاری اموال وتهیه والصا ق کد اموال
  • نظارت بر تحویل کالا وخدمات به واحدها در قبال اخذ رسید
  • نظار ت بر وضعیت موجودی انبار در فواصل معین براساس گزارشات  کامپوتری تامین کسری موجودی کالاها وشناسایی اجناس راکد درانبار
  • نظارت بر صدور اسناد تنظیمی مانند رسید کالا ،حواله انبار، نقل وانتقال کالا و....
  • کنترل واطمینان از انجام مراحل بازدید منظم توسط جمعدار اموال
  • شناسایی اموال اسقا ط وهمچنین انجام امور تحویل وتحول فی مابین کارکنان وواحدها
  • همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی ومازاد
  • نظارت وکنترل بر اجرای مقررات ایمنی وبهداشتی و.....برای نگهداری صحیح کالا در انبار
  • انجام فعالیتهای مربوط به انبار گردانی سالانه
  • تهیه گزارشات مورد نیاز مقا مات ما فوق وشرکت در جلسات مربوط.
  • در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چار چوب وظایف شغل مورد تصدی