امور مالی

حجت اله نوروزپور

سمت : مدیر امور مالی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۸

نمابر: ۳۸۴۳۴۶۵۰

آدرس ایمیل:

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • و تطبیق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن در انجام کلیه عملیات مالی
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیاتی، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و تأیید آنها
 • همکاری و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی، ممیز مالیاتی
 • پیگیری تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی ها
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت
 • رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و پرونده های مشکل دار مالی و حسابداری و مشخص کردن انحرافات از عملکرد
 • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 • تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های لازم و بودجه تفصیلی
 • کنترل اسناد صادر شده شامل تشخیص و تفکیک اسناد و تأئید صحت آنها طبق آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف
 • نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی
 • کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره
 • نظارت بر اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه های ذیربط وکنترل عملیات مالی و تأئید صحت عملیات
 • نظارت بر ایجاد و راه اندازی سیستم مکانیزه مالی و بررسی نحوه انجام کار و تأئید صحت عملیات
 • نظارت برعملیات مربوط به کسور قانونی ازجمله صورتحسابهای بیمه و مالیات شامل اظهارنامه مالیاتی و غیره
 • کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل
 • کنترل حسابداری دارائیهای ثابت طبق رویه های مورد عمل بر اساس بخشنامه های صادره
 • پیگیری وصول و نگهداری حساب درآمد و مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابعداخلی و کنترل جریان نقدی شرکت
 • نظارت بر تهیه لیست حقوق کارکنان به منظور محاسبات و رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • همکاری و مکاتبه با واحدهای درون و برون سازمانی براساس نیازهای موجود و درخواست واحدها در جهت پاسخگوی به واحدهای ذیربط (مالیات، بیمه، بازرسی، ...)
 • نظارت و کنترل بر تتهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری واطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان در صورتهای مالی ارائه شده به مراجع ذیصلاح
 • نظارت و تهیه اسناد ماهیانه حسابداری (گردش حساب ماهیانه) بمنظور ثبت در دفاتر قانونی منطبق بر آئین نامه تحریر دفاتر و ثبت به موقع رویدادهای مالی
 • نظارت بر بایگانی و نحوه نگهداری اسناد مالی