امور پشتیبانی

سیاوش خورسند

 
سمت : مدیر امور پشتیبانی

تلفن :۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۲۴۲)

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

*  دبیرخانه :

 • مدیریت، طبقه بندی و کدگذاری اسناد و مدارک مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • نظارت بر جریان نامه های وارده و صادره و ثبت آنها در اتوماسیون اداری
 • تفکیک و توزیع نامه های صادره و وارده از طریق ثبت در اتوماسیون به واحدهای مسئول پیگیری
 • ایجاد بایگانی نامه ها و نظارت بر بروز نگهداری آنها
 • پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها و تحویل سوابق و مدارک مورد نیاز مراجعین داخلی و خارجی
 • حفظ اطلاعات پروندها و مدارک
 • تکثیر نامه ها، گزارشات و ...
 • نظارت بر سرویس دستگاهها
 • تهیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق

*  امور خدمات عمومی :

 • نظارت بر کیفیت کار پیمانکاران بخش خدمات عمومی
 • تعیین محل خدمت متصدیان خدمات عمومی و نظارت بر نظافت واحدها
 • انجام امورخدمات ساختمانها ازقبیل تأسیسات ، سوخت، ... و تعمیرات و نگهداری
 • انجام فعالیتهای مربوط به باغبانی و نگهداری فضای سبز
 • انجام امور خدمات عمومی شامل امور آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و رعایت مقررات بهداشتی محیط

*  امور برق و مخابرات :

 • نظارت وکنترل فعالیتهای مخابرات وپاسخگویی به مکالمات داخلی و خارجی و تعمیر و نگهداری وسایل ارتباطی
 • نظارت وکنترل سیستمها و تأسیسات و تجهیزات برقی و روشنایی و تعمیر و نگهداری وسایل برقی

*  امور نقلیه :

 • همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی
 • برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها و کارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان
 • رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه
 • برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به مأموریت درخواستی واحدها