امور کارکنان و رفاه

محمد امین ده بزرگی

سمت : مدیر امور کارکنان و رفاه

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۳۱۲)

نمابر:

آدرس ایمیل:

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • مطالعه و بررسي مستمر وضعيت حقوق و مزايا ،سيستمهاي پرداخت و مشخص نمودن نارسائيهاياحتمالي و ارائه نقطه نظرات اصلاحي
 • جمع آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل آن
 • نظارت برتهيه و تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها ومقررات اجرايي ناظر برفعاليت هايمربوطه
 • مشارکت و همکاری در فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی با واحد مربوطه
 • تبیین مراحل انجام کار و تدوین نظام گردش عملیات با هدف بهبود ارائه خدمات به پرسنل و مشتریان
 • همکاری و مشارکت در جهت تهیه سیستم اطلاعات کارکنان و ارائه نقطه نظرات اصلاحی
 • همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی
 • اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات
 • همکاری در برگزاری آزمون جذب و استخدام تا انجام مراحل جذب و بکارگیری
 • نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
 • همکاری در پیاده سازی سیستم اتوماسیون و مکاتبات اداری
 • ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان
 • همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده مورد نیاز شرکت با شرکتهای خدماتی
 • کنترل و نظارت بر وظایف امور کارکنان و رعایت قوانین و مقررات اداری، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان
 • حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به کارکنان
 • پیاده سازی سیستم مربوطه به قراردادهای استخدامی و حقوقی و...
 • كنترل و نظارت بر صدور احكام، ترفيعات، انتصابات، مرخصيها، ماموريتها، حقوق و دستمزد، حضور و غياب و تشويقات و غيره
 • نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
 • ارائه گزارشات مورد نیاز و همچنین شرکت در جلسات مرتبط با وظایف محول

*  امور کارکنان :

 • بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و ارائه نظرات اصلاحی
 • همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
 • اجرای قوانین و مقررات استخدامی در خصوص صدور احکام حقوق و مزایا، تشویقات، مرخصیها، مأموریتها، حضور و غیاب ... و ارزشیابی سالیانه
 • انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادهای استخدامی و حقوقی، صدور احکام انتصاب، ارتقاء، بازنشستگی و... براساس سیستم مکانیزه مورد عمل
 • همکاری در ایجاد سیستم مکانیزه اداری و ایجاد بانک اطلاعات و نظارت بر خروجی سیستم
 • انجام فعالیتهای مربوط به بروزآوری آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
 • بررسی شکایات واصله کارکنان از سیستم پشتیبانی
 • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش های کارکنان
 • تهيه آمار و گزارش های دوره ای از عملکرد و انجام سایر امور مربوطه برابر قوانین و مقررات
 • پاسخ گویی به درخواست ها و پیشنهادات دریافتی از داخل و خارج از شرکت

*  بیمه، درمان  و رفاه :

 • دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان
 • دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه شدگان
 • پیگیری قرارداد با شرکتهای بیمه گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه
 • پیگیری پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت
 • اجرای نظر خواهی از کارکنان در خصوص خدمات بیمه و رفاهی ارائه شده
 • همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی -خدماتی
 • پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی
 • تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای به منظور افزایش بهره وری کارکنان
 • برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلاترفاهی و تفریحی موجود در شرکتبه پرسنلبصورت عادلانه
 • برنامه ریزی جهت فراهم سازیتسهیلاتو امکانات رفاهی در خور پرسنلموجود در سطح استان
 • انعقاد تفاهم نامه ، قرداد و ... با سایر ارگانها جهت دریافت تسهیلات رفاهی و تفریحی
 • کنترل و نظارتبر فعالیتهای رفاهی و تفریحی کارکنان
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظامهای بازنشستگی
 • انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران
 • بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه و صدور احکام و انجام مراحل مربوط به تأئید احکام صادره و انجام مکاتبات مربوط به رفع نقص و ارسال پرونده و مدارک
 • بررسی موارد مربوط به قطع و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیر
 • تعیین مدت خدمت مستخدمین از کار افتاده، بازنشسته و مستخدمین شاغل در صورت فوت به منظور برقراری حقوق وظیفه و بازنشسته
 • تعیین میزان حقوق بازنشستگی و و ظیفه بر اساس مقرارت
 • ارتباط مستمر با سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه و سازمانهای مرتبط
 •