حوزه مدیرعامل

علی شبانی

سمت : رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۷۰

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۷۱

آدرس ایمیل: al.shabani@abfa-fars.ir


عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • تبیین و اجرای چشم‌انداز و ماموریت شرکت هم راستا با صنعت آب و فاضلاب کشور
 • رهبری توسعه و پیاده سازی استراتژی‌های کلان ونظارت بر عملیات کلی سازمان با توجه به برنامه های استراتژیک
 • تبیین هدفهای بلند مدت در زمینه تامین و توزیع آب مشروب، جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای مزبور
 • تعیین حیطه فعالیت و وظائف کلیه واحدهای تابعه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تفویض اختیار مناسب و لازم به معاونین و مدیران در عین قبول مسئولیت نهایی در قبال کلیه نتایج حاصله
 • برنامه ریزی به منظورارتقاء سطح بهره وری و راندمان فعالیت های اجرایی (تولید و آبرسانی، جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب) و خدمات ستادی باهدف کاهش تدریجی هزینه تمام شده و دستیابی به قیمت تمام شده محصولات و خدمات قابل توجیه با استاندارد های ملی و بین الملل
 • نظارت بر روند برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری، مهندسی و توسعه، درآمد و امور مشترکین، منابع انسانی و بهبود مدیریت، مالی و پشتیبانی، هماهنگ ساختن برنامه ها با یکدیگر در چارچوب هدفهای بلند مدت شرکت بر اساس ملاحظات مربوط به محدودیت های منابع مالی و نیروی انسانی
 • کنترل و پایش میزان موفقیت در حصول نتایجاهداف و برنامه ها و بازبینی و بازنگریمستمر آن
 • اداره امور شرکت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت بر اساس مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
 • پیگیری ونظارت برنحوه عملیات اجرایی که توسط معاونین و مدیران امور محتلف شرکت تا اخذ نتایج مطلوب انجام می شود
 • تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعاتی، فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوطه
 • نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر
 • اشراف به قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های شرکت و آگاهی به روز از کلیات عوامل تاثیر گذار، تعرفه ها، روند عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری شرکت و همچنینپایش و تعبیر علل تاثیرات مزبور بر فعالیت های شرکت
 • نظارت بر تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و حق تشویق و تنبیه کارکنان و سایر حالات استخدامی بر اساس آیین نامه های مربوطه با همکاری معاونین
 • نظارت عالی بر عقد قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آنها
 • رعایت اصول سلسله مراتب،خطوط ارتباطات رسمی سازمان مصوب و ایجاد استمرار و ممارست در کارکنان شرکت از نظر رعایت اصول مزبور
 • حفظ تماس نزدیک با قسمتهای مختلف شرکت و واحدهای آب و فاضلاب شهری، انجام بازدیدهای دوره ای برای مشاهده وضع و طرز کار و تبادل نظر با مدیران و مسئولین مربوطه بدون دخالت مستقیم در حیطه نظارت و مسئولیت مدیران
 • داشتن اطلاع دایمی و به روز از کلیات عوامل،تعرفه ها، عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری شرکت و ارزیابی و تعبیر علل و میزان و نتایج تاثیرات مزبور بر شرکت
 • کوشش به منظور ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح از تاسیسات و آشنا ساختن مردم با اثرات اکولوژیکی ناشی از استفاده بی رویه از منابع آب و ایجاد فاضلاب
 • اهتمام به توسعه دانش فردی و سازمانی و تقویت مدیریت و راهبری مسوولین در سطوح مختلف شرکت
 • انجام سایر وظائف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیأت مدیره شرکت