دفتر آمار ،برنامه ریزی و بودجه

قوام جعفری

سمت : مدیر دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه

تلفن : ۳۸۴۳۵۸۴۵

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظائف و مسئولیتها :

 • - برنامه ریزی بلند مدت ، میان  مدت و کوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه
 • - تشکیل جلسه  توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
 • -اجرای دقیق و منظم برنامه ها و ارائه گزارشهای لازم
 • - تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه
 • - اجرای نظامنامه و دستورالعمل بوجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارمکت سایر واحد ها
 • -تدوین دستورالعمل ها و ضوابط  لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه
 • - تهیه و تلفیق بوجه  بودجه  پیشنهادی و تنظیم جدول  تقسیم تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
 • - اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
 • -تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن
 • – ارائه راهحلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
 •   -نظارت بر کنترل سیکل  تامین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع بندی صورت وضعیتها و کنترل عملیات
 • -کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
 • - ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده آب بر اساس هزینه های بهره برداری
 • - ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی  دقیق و به روز نگهداری آن
 • - بررسی وضعیت اقتصادی و ارائه راهکار مناسب کسب در آمد و  تامین مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیتها و سرمایه گذاریها
 • - تدوین و روشها و سیاست های مالی و اقتصادی بر افزایش کار آیی
 • - پیگیری به منظور بهره گیری از امکانات سایر منابع