دفتر اجرای طرحهای تامین آب شهری

محمد دادپور

سمت : مدیر دفتر اجرای طرحهای تامین آب شهری

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل: