دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار

امیرحسین مهجور

سمت : مدیر دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظائف و مسئولیتها:

  • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروههای تحقیقاتی بر اساس دستورالعملهای صادره
  • تدوین برنامه های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت افزایش بهره وری
  • کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
  • ارزیابی و بررسی پیشنهادات ارائه شده و انتخاب پیشنهادات عملی و کاربردی بمنظور اجرای آزمایشی و نهائی نمودن سیستم بهره وری مناسب بمنظور استفاده در صنعت آب و فاضلاب
  • برقراری سیستم بهبود در زمینه بهره برداری صحیح از تاسیسات و نیروی انسانی شرکت بمنظور افزایش ظرفیت و توان کاری و حذف زمان های بیهوده
  • انجام مطالعات لازم در زمینه اتوماتیک نمودن کارها (اتوماسیون) بمنظور بهره وری مناسب در کارها و کاهش مصرف انرژی و سایر مواردیکه در این زمینه موثر می باشند
  • ارتباط و همکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت فعال در برنامه های تحقیقاتی که این دفتر ارائه می نماید
  • نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات و خود کفائی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  • کنترل فعالیتهای انجام شده در سطح شرکت به گونه ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام شده در زمینه های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر ؟
  • نظارت و کنترل در نگهداری استانداردهای جمع آوری شده در زمینه های مختلف با نظر مقام مافوق