دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

آزیتا ارمی

سمت : مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۰

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل: aerami(at)gmail.com

 

عناوین وظائف و مسئولیتها:

 • همکاری در تهیه و تنظیم شاخصها و استانداردهای مورد عمل بر اساس خط مشی شرکت
 • مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی و نیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها
 • انجام بررسیهای لازم در جهت بهبود ساختار سازمانی با ملحوظ داشتن راهبردهای ابلاغی
 • تهیه و اجرای تشکیلات بر حسب اصول و ضوابط و همکاری در پیاده سازی تشکیلات و نظارت بر حسن اجراء
 • تهیه و تدوین شرح وظایف پستها و پیگیری جهت ابلاغ به واحدها
 • تحقیق و بررسی در خصوص شرایط احراز و صلاحیت کارکنان جهت تصدی پستهای مصوب
 • تهیه آمار و اطلاعات کمی و کیفی در خصوص نیروها و پستهای سازمانی و تشکیلات مورد عمل و ارائه نمودار منطقی سازمانی و به روز آوری و نگهداری آمار جمع آوری شده در قالب بانک اطلاعاتی تشکیلات
 • همکاری و نظارت در پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در چارچوب ساختار تشکیلاتی
 • مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت
 • تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان
 • پیشنهاد بودجه آموزشی، ملزومات، منابع و وسایل کمک آموزشی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان
 • بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی
 • هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر
 • اقدام در به روز آوری اطلاعات آماری کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها براساس سیستم اطلاعات مدیریت
 • انجام بررسیهای لازم به منظور ترویج و بسط روابط انسانی و سازمانی مطلوب بین کارکنان جهت افزایش انگیزه کار و رضایتمندی شغلی
 • انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای علمی
 • نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )
 • برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی در جهت جذب و نگهداری و انجام فعالیتهای مربوط به اخذ مجوز استخدامی
 • تبیین مراحل انجام کار در واحدها و تدوین نظام گردش عملیات براساس شاخصها و استاندارهای تشکیلاتی
 • برنامه ریزی جهت تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب فارغ التحصیلان بورسیه و نخبه دانشگاهها و امریه خدمت سربازی
 • حصول اطمینان از تبیین مراحل انجام کار در واحدها و تدوین نظام گردش عملیات براساس شاخصها و استاندارهای تشکیلاتی
 •  نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی و همکاری در تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعملها و روشها