دفتر حسابرسی و نظارت مالی

علی شبانی

سمت : مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۱

نمابر: ۳۸۴۳۵۸۴۶

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

 • -تنظیم برنامه های حسابرسی و نظارت مالی
 • -اجرای برنامه های حسابرسی و نظارت مالی در مورد کلیه فعالیتهای مالی به منظور حصول اطمینان از وجود روشها ، مقررات و کنترلهای مالی ، بکارگیری موثر و صحیح روشها و کنترل ها و کارآمدی کنترلها
 • - ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیتها در دفاتر و مدارک حسابداری ، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده
 • - ارزیابی عملکرد اقتصادی ، مالی و کارایی واحدهای آب وفاضلاب و تهیه گزارشات تحلیلی
 • - ارزیابی عملکرد واحدهای آب و فاضلاب از طریق تجزیه و تحلیل شاخصهای کارایی ، بهره وری ، نیروی اسنانی و دیگر نسبتهای مالی و عملیاتی و هماهنگی فعالیتهای انجام یافته با خط مشی تعیین شده
 • - تجزیه و تحلیل ها و تهیه گزاشات لازم در مورد رسیدگی های انجام شده و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد
 • - اندازه گیری عملکرد واحدها ، فعالیتها و افراد از طریق مقایسه گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود و در اختیار و رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در این مورد
 • - همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آنها ،‌ همکاری با بازرسی قانونی
 • - دریافت گزارش بازرس قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیر عامل
 • - انجام ماموریت های لازم جهت بازرسی واحدهای تابعه و ارزیابی عملکرد واحدها و افراد مسئول
 • - انجام هر گونه مطالعه و رسیدگی خاص از سوی مدیر عامل ضروری تشخیص داده شود .