دفتر خدمات مشترکین

سید جلال موسوی

سمت : مدیر دفتر خدمات مشترکین

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل:

عنواین و وظائف و مسئولیتها :

 • دریافت دستور کار
 • نظارت بر نحوه پیاده سازی تعرفه ها و سیستم وصول درآمد
 • نظارت بر سیستم امور مشترکین و پیگیری مراحل استقرار سیستم مکانیزه در امور مربوطه به خدمات مشترکین
 • نظارت بر نصب انشعابات (آب ، فاضلاب)
 • شناسائی انشعابات خاص و شبکه های فرعی
 • پیگیری علل عدم پرداختها ، مطالعات معوق و انجام اقدامات لازم
 • اقدامات لازم جهت حذف انشعابات غیر مجاز ، تعیین خسارات وارده ، تغییر کاربری و تفکیک
 • نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مشترکین و مراجعین در مناطق و واحدهای مشترکین
 • نظارت بر اجرای صحیح دستور العمل ها و بخشنامه ها و انجام بازدید های دوره های از امور مشترکین واحدها مختلف
 • نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه راهکار مناسب در به روز آوری اطلاعات
 • ارائه گزارشات کاربردی دفتر و واحدهای مربوط مستقر در زیر مجموعه