دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب

حمیدرضا ابراهیمی

سمت : مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۹

آدرس ایمیل: ebrahimi(at)abfa-fars.ir

عناوین وظایف ومسئولیتها :

 • شناسایی فرایند وتجهیزات انرژی بر موجود در سیستم ونظارت بر انتخاب وطراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید
 • ارزیابی منطقی منافع اقتصادی وهزینه تغییرات سیستم پیشنهادی برای تاثیربرکارایی بهبود یافته مصرف انرژی
 • تدوین بودجه سالیا نه مدیریت مصرف انرژی
 • برآورد هزینه های اجراییطر ح های جدید وظرفیت صرفه جویی انرژی شرکت
 • تهیه،تنظیم وپیگیری اجرای دستور العمل های بهره برداری از تاسیسات مکانیکی وبرقی
 • پیگیری تهیه وتدوین برنامه های صرفه جویی انرژی ،کاهش هزینه های مربوطه ،نظارت بر اعمال تعرفه های انرژی الکتریکی،کنترل قبو ض برق مصرفی وسایر حاملهای انرژی (نظیر گاز وسوخت های فسیلی)کلیه تاسیسات آب وفاضلاب با توجه به سیاستها واستراتژی های شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
 • برنامه ریزی ونظارت بر بهبود راند مان بهره برداری از تجهیزات انرژی بر تاسیسات وممیزی انرژی در کل مراکز مصرف انرژی
 • ارزیابی ونظارت بر عملکرد مسئو لین انرژی درامورها وشهرهای تحت پوشش
 • بررسی طر ح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب وشروع عملیات اجرایی
 • نظارت مستمر بر چگونگی پیشرفت پروز ه ها وبرنامه های صرفه جویی انرژی وتحلیل مغایرتها
 • تشکیل جلسه سیا ستگذاری انرژی ،تیم های کارشنا سی انرژی وهدایت وهمکاری ایشان
 • ارتباط مستمر با مدیر عامل ،معاونین شرکتفرابطین انرژی امورها ،مدیران مراکز پر مصرف انرژی تاسیسات آب وفاضلاب ،مشاورین وکارشناسان مربوطه
 • هماهنگی با امورهای آبرسانی در جهت بررسی از منابع آبی که کمترین احتیاج به انرژی برای پمپاژ داشته باشد
 • هماهنگی وهمکاری در انجام تحقیقات جهت جایگزینی سوخت یا منبع انرژی جدید وایجاد سیستمهای بهره برداری بهینه  به منظور تغییر تقاضااز یک حامل انرژی به حامل دیگر وبررسی امکان استفاده از سایر منا بع انرژی
 • نظارت وشرکت در تهیه نرم افزار انرژی وانجام خدمات  پشتیبانی نظیر نصب آموزش وهدایت رابطین انرژی
 • کنترل ، تایید وارسال بموقع فرمتهای تکمیل شده مربوط به انرژی به ستاد شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور