دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

حبیب الله فلاح زاده

سمت : مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۷

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • - دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن بر نامه های دفتر با خط مشی و سیاستها
 • - حصول  اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
 • -ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای  منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
 • -استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان
 • - بررسی و تایید تقاضا های  رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
 • - پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز  واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی جدید در بهبود کار آئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد
 • - حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
 • -نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات
 • -نظارت بر طراحی گردش اطلاعات  در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 • -نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزار های مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
 • - ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
 • - نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
 • - برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحد های مربوطه
 • -نظارت بر آشنا سازی و راهنمایی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )
 • نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط