دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

سید رسول سجادی

سمت : مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE

تلفن : ۳۲۲۹۰۴۱۶

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

وظایف واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 • انجام مطالعات کاربردی و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک و نظارت بر اجرایی نمودن نتایج آن
 • انجام مطالعه در زمینه تهیه، بسط و اجرای برنامه اقدام در شرایط اضطراری و برنامه تأمین آب در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی و بازنگری آنها در صورت لزوم
 • تهیه و پیشنهاد حدود و مقادیر استمرار خدمات تخصصی جهت بررسی و تصویب در شورای مدیریت بحران و شورای تأمین استان
 • تهیه، بررسی و تصویب سطح بندی و مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه جهت اخذ مجوز ماده ۳۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳
 • برنامه ریزی در جهت تعامل و هماهنگی با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی، و ... استانی در راستای تبادل نظر و استفادهاز تجربیات و دانش فنی، هم افزایی، تسهیل امور و کاهش هزینه ها
 • برنامه ریزی به منظور تجهیز تأسیسات تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب به تجهیزات تولید برق اضطراری
 • برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری تأسیسات در معرض مخاطره از طریق بررسی و تهیه نقشه های پهنه بندی مخاطرات طبیعی
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشور اعم از دولتی، نظامی و خصوصی در شرایط اضطراری
 • برنامه ریزی جهت بهره مندی از روشهای جبران خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی نظیر انواع بیمه های حمایتی مالی
 • برنامه ریزی اجرای مانورهای آماده سازی با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط
 • برنامه ریزی در جهت توسعه، هدایت و مشارکت فعالیت های آگاه سازی عمومی
 • برنامه ریزی لازم جهت ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی
 • اجرای راهبردها، آیین نامه ها،  نظام ها، استانداردها و دستورالعملهای، مرتبط ابلاغی
 • همکاری و مشارکت در پیشبرد اهداف شرکت در راستای ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک
 • سطح بندی و اولویت بندی طرح های توسعه مراکز و تأسیسات در دست بهره برداری و اعمال ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک
 • تشکیل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت به صورت مستمر (شرایط عادی) و موردی (شرایط اضطراری)
 • ایجاد، تجهیز و راهبری ستادهای مدیریت و فرماندهی بحران در سطح شرکت و به روزرسای تیم های واکنش سریع ارزبابی خسارات
 • برآورد هزینه های تأمین موقت آب شرب در شرایط بحران و پایدار کردن تأسیسات آبرسانی جهت ارائه به مراجع ذیربط
 • تهیه و اجرای نظام مدیریت اطلاع رسانی به منظور اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه
 • نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور کاهش خطرات بالقوه ناشی از سامانه های کلرزنی گازی و تجهیز این سامانه ها به حسگرهای هشداردهنده، تجهیزات مهارکننده و تجهیزات ایمنی فردی تا زمان جایگزینی با سامانه های گندزدایی ایمن
 • پیگیری و نظارت بر جایگزینی محصولات و خدمات افتا و ضد بدافزاری خارجی با محصولات و خدمات داخلی و بومی سازی نرم افزارهای کنترل به منظور مدیریت و از بین بردن هر گونه احتمال نفوذ در شبکه های انتقال اطلاعات و فرمان
 • ارزیابی و برآورد خسارات وارده به تأسیسات و تجهیزات در صورت به تأسیسات و تجهیزات در صورت وقوع شرایط اضطراری و برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برقراری سریع و موقت خدمات
 • دریافت و اطلاع از گزارشات روزانه سامانه ۱۲۲ در راستای پایش خدمات ارائه شده به مشترکین
 • مستند سازی شرایط اضطراری و تجزیه و تحلیل آن به منظور شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملیات مقابله با بحران به منظور استفاده در شرایط اضطراری آینده
 • مستند سازی روند بازسازی و بازتوانی تأسیسات تأمین و توزیع آب آشامیدنی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف

 

وظایف واحد  HSE

 • برنامه ريزي، نظارت، پايش و ارزشيابي مسايل مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست در قالب محورهای گفتمان اول
 • تهيه و تنظيم مجموعه ضوابط، و گزاره های نظام کدینگ مستندات محیط زیست، بهداشت، ايمني و امور اجتماعی
 • پایش و پیگیری در جهت حصول اطمینان از عملی شدن متن بیانیه های اول HSE در حوزه های پر ریسک
 • اعمال مراقبت در كاربرد مقررات، ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست
 • حصول اطمینان ازاستقرار ضوابطایمنی و بهداشت و نظارت بر اجرای کلیه موادمندرج در فصل چهارم قانون کار در تمامی امورو تأسیسات ونظارت بر پایش وضعیت استقرار ضوابطHSE   در کلیه سطوح دستگاه های نظارتی وپیمانکاری
 • همکاری در توجيه و آشناسازي كاركنان به رعايت مقررات و موازين حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر كاربرد صحيح و استفاده مناسب از آنها توسط ذینفعان شرکت
 • توسعه و تعمیم آموزش های کارآمد در رعايت مقررات و موازين حفاظتي و بهداشتي محيط كار، متناسب با ضرورت های حرفه ای مورد نیازکارکنان به منظور نهادینه کردن فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح شرکت
 • بازديد از سيستم هاي حفاظتي و معاينه ابزار كار، وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر كاربرد صحيح و استفاده مناسب از آنها توسط كاركنان و يا ساير شركتهاي خدماتي و پيمانكاري طرف قرارداد شركت
 • شناخت و آگاهي لازم از وضعيت حرفه اي بخش هاي مختلف شركت با انگيزه صيانت نيروي انساني و اجتناب از ايجاد آسيب و ضرر و زيان به مردم و كاركنان
 • همکاری در تحقيق و اظهار نظر درباره علل بروز حوادث و ارائه راه حلهاي عملي براي جلوگيري از حوادث و رخدادهاي نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت و ايمني كار
 • اعلام نواقص و صدور اخطاريه براي رفتارهاي مغاير ضوابط ايمني و رسيدگي به شكايات مردم
 • همكاري در انجام تحقيقات لازم براي يافتن راه حلهايي ايمني به منظور تقليل تعداد و كاهش ضريب حوادث
 • نظارت بر اجرای ماده ۹۲ قانون کار (ضوابط معاینات ادواری و سلامت کارکنان ) وحصول اطمینان از انجام به موقع معاينات ادواري کارکنان و انجام واکسيناسيون شاغلين مشاغل پرخطر و بررسی تجزیه و تحلیل نتایج حاصله به منظور ایجاد شرایط مطلوب
 • پایبندی به گزاره های مقرر در متن میثاق و اعتبارنامه ایمنی کار
 • تنظیم، پردازش، تدوین و ارائه گزارش گفتمان اول