دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

بیژن سام زاده

سمت : مدیر دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی

تلفن : ۳۸۴۳۵۶۷۸

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل: b.samzadeh@abfa-fars.ir