دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب

محمدعلی جلیلی

 

 

سمت : دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۲۹۴)

نمابر:

آدرس ایمیل: