دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

علیرضا دانش پرور

سمت : مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل:

عناوین وظائف و مسئولیتها :

 • نظارت بر ایجاد سیستم مکانیزه وصول درآمد و مطالبات در واحدهای مربوط و شناسایی منابع مالی و هزینه های اقتصادی
 • همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام شده آب مصرفی ، هزینه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب
 • تجزیه و تحلیل در آمدها ، وصول مطالبات ، علت عدم پرداخت و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش در‌آمد شرکت
 • بررسی میزان وصول در‌آمد آب بها ، حق اشتراک آب و فاضلاب توسط واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه و کنترل دقیق موارد عهدم وصول مطالبات به تفکیک کاربری و دوره مصرف
 • نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و کنترل قبوض آب بها
 • بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و نظارت و پیگیری در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده(نیروی انتظامی و نظامی ، نهادها و سازمانها و ارگانهای دولتی و سایر مشترکین عمده )
 • نظارت بر تمرکز و به روز نگه داشتن اطلاعات مالی ، اقتصادی شرکتها از طریق سیستمهای متحدالشکل اطلاعاتی مستقر در شرکتها و امکانات نظام اطلاعاتی مدیریت
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم صورت مالی و بیلان کلی درآمدها و جمع بندی آنها
 • پیگیری دقیق عدم وصو ل و نظارت بر جرایم تعیین شده مربوط به تاخیر و عدم وصولی
 • تهیه گزارش از درآمد و وصول مطالبات
 • نظارت بر تشکیل کمیته های وصول مطالبات شهرها
 • در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی