دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

اسماعیل عجم

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۷۰

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۷۱

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

 • انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور برقراری و بهره گیری از سیستم و روش های مناسب هماهنگی و پیگیری جهت انجام وظایف
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل فعالیتها و برنامه ریزی جهت اجرا
 • برنامه ریزی، هماهنگي و تعيين وقت ملاقات هاي حضوري و غیرحضوری اشخاص با مديریت عامل
 • انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وقت جلسات و تنظيم برنامه های بازدید، ملاقات و جلسات داخلي و خارجي مديریت عامل
 • تهیه و تنظیم گزارش ها و مدارک لازمجهت ارائه در جلسات هیئت مدیره
 • تنظيم صورتجلسات مربوطه و پيگيري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات
 •  تنظيم وتهيه جوابيه درمورد مسائل مطروحه درارتباط با آب وفاضلاب درمجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي مملكتي با همكاري مسئولين ذيربط درحوزه هاي معاونت شركت
 • ﺑﺮرﺳﻲ و پیگیری ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﻄﺮح و ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد
 • ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻟﻮاﻳﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع و ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻠﺲ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺲ
 • برقراری ارتباط با سایر سازمان ها به منظور هماهنگی و پیگیری امور محوله
 • هماهنگي جهت تعيين وقت مدير عامل جهت مصاحبه با مطبوعات
 • پيگيري تلفني امور محوله با سازمانها، ادارات، نهادها و موسسات دولتي و مركزي
 • جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز مدير عامل و تهيه گزارشات و جداول آماري
 • ارائه نامه هاي وارده جهت ملاحظه رئيس هيات مديره و مدير عامل بصورت روزانه و ابلاغ دستورات، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد
 • بررسی مشکلات موجود در روند پاسخگویی ها و ارائه راه حل های مناسب در چارچوب اهداف و وظایف تعیین شده
 • بررسی و رسیدگی به تخلفات اداری و تنظیم صورتجلسات مربوطه
 • اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و تهیه گزارش ها و مقالات در زمینه مباحث فرهنگی
 • بررسی زمینه های موجود جهت توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مختلف
 • تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و آمارهای مربوط به آموزش، فرهنگ و ارتباطات و نیز جمع آوری و کسب نظر از سازمان های ذیربط
 • ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري فعالیت های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و برگزاری مراسم
 • اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎر آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي فرهنگی
 • ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ و ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ها، ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎ، ﻳﺎدﺑﻮدﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ
 • گزارش موارد مهم روزانه به مدير عامل
 • تهيه پيش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري
 • انجام پيگيري هاي لازم جهت تايپ نامه هاي فوري و ضروري مربوطه از طريق مسئول دفتر
 • دريافت اهداف، سياست ها و خط مشيمالی شرکت و برنامه ريزي، سازمان دهي و ايجاد هماهنگي جهت نظارت بر اجراي آن در موعد مقرر
 • حصول اطمینان از وجود روشها، مقررات و کنترلهای مالی، بکارگیری موثر و صحیح روشها و کنترلها و کارآمدی کنترل ها
 • نظارت بر اعمال و اجرای آئين نامه ها و بخشنامه ها و نظارت بر انجام عمليات رسيدگي، ثبت و بايگاني اسناد و مداركو ايجاد ثبات رويه در ثبت و ارائه گزارش های مالي
 • ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیت ها در دفاتر و مدارک حسابداری، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده
 • ارزیابی عملکرد اقتصادی، مالی و کارایی واحدهای آب و فاضلاب و تهیه گزارشات تحلیلی
 • ارزیابی عملکرد فعالیت های واحدهای آب و فاضلاب از طریق تجزیه و تحلیل شاخصهای کارایی، بهره وری، نیروی انسانی و دیگر نسبتهای مالی و عملیاتی در هماهنگی فعالیتهای انجام یافته با خط مشی تعیین شده
 • تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی ها و تهیه گزارشات لازم در مورد رسیدگی های انجام شده و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد
 • اندازه گیری عملکرد واحدها، فعالیتها و افراد از طریق مقایسه گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود و در اختیار و رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در این مورد
 • همکاری با حسابرسان مستقل داخلی و خارجی، ممیزان مالیاتی و بازرسان قانونی در خصوص رسیدگیها و برنامه های حسابرسی، تهيه و تنظيم اطلاعات مورد نياز و رسیدگی و حل و فصل مسائل مالي
 • دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیر عامل
 • انجام هر گونه مطالعه و رسیدگی خاص که از سوی مدیر عامل ضروری تشخیص داده شود
 • انجام هرگونه مطالعه و رسيدگي خاص و ضروری از سوي مدير عامل
 • انجام مطالعات لازم در خصوص موارد مربوط به حسابرسی و اعمال نظارت مالی و انجام رسیدگی های خاص
 • برنامه ریزی جهت اجرای حسابرسی واحدهای آب و فاضلاب براساس خط مشی تعیین شده
 • تنظیم و اجرای برنامه های حسابرسی و نظارت مالي در مورد کلیه فعالیتهای مالی به منظور حصول اطمینان از وجود روشها، مقررات و کنترلهای مالی، بکارگیری موثر و صحیح روشها و کنترلها و کارآمدی کنترلها
 • ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیتها در دفاتر و مدارک حسابداری ، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده
 • همکاری با بازرس قانونی و حسابرسان مستقل در مورد رسیدگیها و برنامه های حسابرسی آنها، همکاری
 • اندازه گیری عملکرد واحدها، فعالیتها و افراد از طریق مقایسه گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود و در اختیار و رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در این مورد
 • پایش عملکرد واحدهاي آب و فاضلاب از طريق تجزيه و تحليل شاخص هاي كارآيي، اثر بخشی و بهره وري و ديگر نسبت هاي مالي و عملياتيو تهیه گزارش های تحلیلی
 • پایش عملكرد واحدها، فعاليت ها و افراد از طريق مقايسه گزارش های عملكرد با منابع و امكانات موجود و در اختيار و رسيدگي به شكايات واصله و اقدام لازم دراين مورد
 • ارزیابی عملکرد واحدهای آب و فاضلاب از طریق تجزیه و تحلیل شاخصهای کارایی، بهره وری، نیروی انسانی و دیگر نسبتهای مالی و عملیاتی و هماهنگی فعالیتهای انجام یافته با خط مشی تعیین شده
 • تجزیه و تحلیل ها و تهیه گزارشات لازم در مورد رسیدگی های انجام شده و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد
 • دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیر عامل
 • تجزيه و تحليل گزارش های تحلیلی عملکردی و ارائه پيشنهاد به منظور بهبود عملكرد در راستای خط مشي شرکت
 • انجام ماموریتهای لازم جهت بازرسی واحدهای تابعه و ارزیابی عملکرد واحدها و افراد مسئول