صورت های مالی

 

صورت های مالی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

 

صورت مالی میاندوره سال ۱۴۰۰ ۴۱KB
صورت مالی سال ۱۳۹۹ ۱۱.۷MB
صورت مالی سال ۱۳۹۸ ۹۵۴KB