عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۱

        حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
۱ آباده  ۱۰۷۸ ۰ ۱۳۹۲۰ ۵۲۷۰ ۰ ۰ ۰ %
۲ آباده طشك  ۱۲۳ ۴۵۵۲ ۲۱۷۳ ۱۳۵۰ ۰ ۰ ۰ %
۳ ارسنجان  ۵۵۶ ۰ ۱۹۲۰ ۳۴۰ ۰ ۰ ۰ %
۴ استهبان  ۳۴۵ ۲۵۸۰ ۲۵۲۰ ۴۰۰ ۰ ۲۱۰۰ ۳۸۰۰ ۸۹%
۵ اشكنان  ۱۸۵ ۰ ۴۳۶۰ ۲۸۰ ۰ ۰ ۰ %
۶ اقليد  ۶۳۸ ۰ ۴۵۵۲ ۱۸۵۰ ۱۱۲۲ ۱۳۲۳۸ ۰ %
۷ اوز  ۱۸۱ ۰ ۱۵۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۸ بنارويه  ۹۴ ۰ ۵۰۰ ۲۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۹ جويم  ۱۰۸ ۰ ۵۱۵ ۳۵۵۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۰ جهرم  ۱۶۹۴ ۲۰۰ ۵۰۹۷ ۱۴۴۲ ۵۱۰ ۴۰۶۱ ۰ %
۱۱ قطب آباد  ۶۱ ۶۱۰ ۱۶۹۷ ۱۰۴۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۲ حاجي آباد  ۴۷۳ ۰ ۵۴۹۹ ۷۶۳۵ ۰ ۰ ۰ %
۱۳ خاوران  ۷۳ ۰ ۳۷۷ ۱۲ ۰ ۰ ۰ %
۱۴ خرامه  ۲۶۶ ۰ ۳۸۸۵ ۵۱۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۵ خشت  ۹۱ ۰ ۱۵۰ ۶۴۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۶ خنج  ۴۱۸ ۰ ۴۴۰۱ ۸۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۷ داراب  ۸۳۴ ۲۲۹۹ ۲۹۱۸ ۱۱۴۰ ۰ ۱۰۳۲۶ ۰ %
۱۸ رونيزعليا  ۴۷ ۰ ۱۳۳۴ ۳۲۸ ۰ ۰ ۰ %
۱۹ زرقان  ۱۰۸۸ ۴۰۰ ۱۳۶۸ ۵۴۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۰ زاهد شهر  ۱۰۹ ۰ ۵۴۳۷ ۱۱۴۹ ۰ ۰ ۰ %
۲۱ سپيدان  ۴۸۰ ۰ ۳۸۹۴ ۸۰۰ ۴۶۶ ۲۷۰۶ ۰ %
۲۲ سروستان  ۳۹۹ ۰ ۲۱۱۰ ۲۱۶۵ ۰ ۰ ۰ %
۲۳ سعادت شهر ۳۰۶ ۱۲۵ ۲۳۲۳ ۸۵ ۰ ۰ ۰ %
۲۴ سوريان  ۲۸۶ ۰ ۲۰۱۱ ۵۲ ۰ ۰ ۰ %
۲۵ سيدان  ۱۱۳ ۰ ۲۹۶۵ ۳۵۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۶ ششده  ۵۶ ۰ ۴۳۵ ۳۸۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۷ صغاد  ۳۳۱ ۰ ۳۹۸۰ ۹۶۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۸ صفاشهر  ۶۱۸ ۳۵۰ ۳۷۷۰ ۱۲۳۵ ۰ ۰ ۰ %
۲۹ كارزين ۲۰۸ ۰ ۱۰۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۰ فراشبند  ۲۸۷ ۱۵۰۰ ۴۳۸ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۱ فسا ۲۴۶۸ ۸۴۰ ۵۸۲۹ ۶۹۰۵ ۰ ۲۹۱۰ ۰ %
۳۲ فيروزآباد  ۱۴۵۸ ۵۳۰۰ ۷۱۶۰ ۱۴۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۳ قادرآباد  ۲۴۸ ۰ ۲۶۲۴ ۱۹۴۵ ۰ ۰ ۰ %
۳۴ قائميه  ۲۷۷ ۹۵۰ ۲۳۷۰ ۱۵۵۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۵ قير  ۲۹۹ ۰ ۳۶۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۶ كازرون  ۲۲۰۸ ۰ ۳۵۴۷ ۲۲۳۰ ۶۷۶ ۰ ۱۷۱۰۰ ۶۳%
۳۷ كنارتخته  ۴۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۸ كوار  ۴۸۰ ۰ ۱۵۹۰ ۱۰۱۵ ۰ ۰ ۰ %
۳۹ گراش  ۸۵۴ ۰ ۳۱۳۹ ۳۴۶۶ ۰ ۰ ۰ %
۴۰ لامرد  ۷۶۵ ۲۳۷۹۰ ۷۸۹۰ ۲۷۷۵۹ ۰ ۰ ۰ %
۴۱ لار  ۲۰۳۲ ۴۵۶۳ ۳۹۸۳ ۴۸۲ ۰ ۰ ۰ %
۴۲ مرودشت  ۱۶۱۶ ۵۶۰ ۱۸۹۰ ۱۶۱۵ ۱۱۱۴ ۵۴۰۰ ۰ %
۴۳ مهر  ۲۵۰ ۹۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۴ ميمند  ۱۴۹ ۰ ۷۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۵ نورآباد  ۵۹۱ ۱۲۴۶ ۶۰۲۷ ۲۷۰۰ ۰ ۰ ۱۰۸۷۵ ۵۷%
۴۶ نيريز  ۶۹۴ ۲۱۴۸ ۸۳۳۸ ۱۷۹۰ ۰ ۷۰۱ ۰ %
۴۷ بيرم  ۱۴۷ ۳۴۳۴ ۱۴۵۵ ۱۰۵۵ ۰ ۰ ۰ %
۴۸ سده  ۱۳۹ ۰ ۳۵۰ ۴۴۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۹ جنت شهر  ۱۲۱۱ ۲۶۶۸ ۰ ۴۱۳۲ ۰ ۰ ۰ %
۵۰ اهل  ۵۳ ۱۲۹۹ ۲۹۸۸ ۲۱۸۳ ۰ ۰ ۰ %
۵۱ باب انار  ۹۳ ۰ ۱۳۷۶ ۳۲۱۳ ۰ ۰ ۰ %
۵۲ داريون  ۱۴۴ ۱۵۰۰ ۳۰۵ ۱۸۴۵ ۰ ۰ ۰ %
۵۳ هرابال  ۱۳۶ ۷۰۹۹ ۲۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۴ ايزدخواست  ۱۰۰ ۸۰۰۰ ۴۶۰۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۵ علامرودشت  ۷۶ ۰ ۱۸۶۰ ۶۳۳ ۰ ۰ ۰ %
۵۶ گله دار  ۲۸۲ ۰ ۷۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۷ مصيري  ۱۲۳ ۱۷۴۷ ۳۳۱۰ ۱۶۱۱ ۰ ۰ ۰ %
۵۸ بهمن  ۸۷ ۵۵۰۰ ۲۹۸۲ ۳۳۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۹ لپوئي  ۴۷۰۹ ۵۷۳۳ ۱۹۵۴ ۲۷۱۹ ۴۵۵۲ ۰ ۰ %
۶۰ نودان ۳۸ ۷۰۰ ۸۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۱ مشكان ۹۰ ۰ ۹۹۵ ۱۴۲۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۲ شهرپير ۱۴۳ ۱۵۵۸ ۴۲۹ ۲۹۹۵ ۰ ۰ ۰ %
۶۳ وراوي ۶۶ ۰ ۲۳۰ ۶۰۶ ۰ ۰ ۰ %
۶۴ بالاده ۷۹ ۰ ۶۵۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۵ ايج ۴۶ ۰ ۵۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۶ كره اي ۶۷ ۲۹۴۶ ۱۴۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۷ دبيران ۱۳۴ ۰ ۲۴۱ ۶۶۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۸ سورمق ۳۵ ۰ ۶۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۰ فيشور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۱ امام‌شهر ۴۱ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۲ قطرويه ۲۲ ۰ ۲۲۲۲ ۱۸۴۵ ۰ ۰ ۰ %
۷۳ لطيفي ۴۴ ۰ ۱۳۳۳ ۵۷۷۱ ۰ ۰ ۰ %
۷۴ كامفيروز ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۵ دهرم ۵۶ ۰ ۵۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
جمع استان ۳۴۱۶۴ ۹۵۰۹۷ ۱۸۵۱۱۹ ۱۲۱۵۲۸ ۸۴۴۰ ۴۱۴۴۲ ۳۱۷۷۵  

 

وضعیت مخازن

نام شهر تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد مترمکعب تعداد مخازن  فعال‌خط انتقال استاندارد حجم مخازن فعال خط‌انتقال استاندارد مترمکعب تعداد مخازن غير فعال ذخيره استاندارد حجم مخازن  غير فعال ذخيره استاندارد مترمکعب تعداد كل مخازن استاندارد حجم كل مخازن استاندارد
۱ آباده  ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰     ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده طشك  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان  ۲ ۷۵۰۰     ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶ اقليد  ۴ ۱۷۵۰۰         ۴ ۱۷۵۰۰
۷ اوز  ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰     ۵ ۱۶۰۰۰
۸ بنارويه  ۰ ۰         ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۰ جهرم  ۹ ۲۶۵۰۰         ۹ ۲۶۵۰۰
۱۱ قطب آباد  ۲ ۵۰۰۰         ۲ ۵۰۰۰
۱۲ حاجي آباد  ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰     ۳ ۶۰۰۰
۱۳ خاوران  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۴ خرامه  ۲ ۶۰۰۰         ۲ ۶۰۰۰
۱۵ خشت  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۶ خنج  ۲ ۷۵۰۰         ۲ ۷۵۰۰
۱۷ داراب  ۳ ۱۱۲۰۰     ۲ ۵۰۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۱۸ رونيزعليا  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۹ زرقان  ۱ ۵۰۰۰     ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۷۵۰۰
۲۰ زاهد شهر  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۲ سروستان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۳ سعادت شهر ۱ ۲۵۰۰     ۱ ۱۵۰۰ ۲ ۴۰۰۰
۲۴ سوريان  ۲ ۳۵۰۰         ۲ ۳۵۰۰
۲۵ سيدان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۶ ششده  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۷ صغاد  ۱ ۵۰۰۰         ۱ ۵۰۰۰
۲۸ صفاشهر  ۳ ۶۰۰۰         ۳ ۶۰۰۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۷۵۰۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۱۰۰۰     ۲ ۳۵۰۰
۳۱ فسا ۵ ۳۰۰۰۰     ۱ ۱۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰
۳۲ فيروزآباد  ۴ ۱۸۵۰۰         ۴ ۱۸۵۰۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳۴ قائميه  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳۵ قير  ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۷۰۰۰     ۳ ۱۲۰۰۰
۳۶ كازرون  ۳ ۲۸۰۰۰         ۳ ۲۸۰۰۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰     ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۸ كوار  ۲ ۵۰۰۰         ۲ ۵۰۰۰
۳۹ گراش  ۳ ۱۶۰۰۰ ۲ ۵۴۰۰     ۵ ۲۱۴۰۰
۴۰ لامرد  ۴ ۲۱۰۰۰         ۴ ۲۱۰۰۰
۴۱ لار  ۴ ۳۱۰۰۰     ۳ ۱۰۰۰۰ ۷ ۴۱۰۰۰
۴۲ مرودشت  ۲ ۱۲۵۰۰ ۲ ۱۵۰۰۰     ۴ ۲۷۵۰۰
۴۳ مهر  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴۴ ميمند  ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰     ۴ ۳۹۰۰
۴۵ نورآباد  ۵ ۱۲۵۰۰         ۵ ۱۲۵۰۰
۴۶ نيريز  ۳ ۱۸۵۰۰         ۳ ۱۸۵۰۰
۴۷ بيرم  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴۸ سده  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۰ اهل  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۱ باب انار  ۲ ۵۰۰۰         ۲ ۵۰۰۰
۵۲ داريون  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۳ هرابال          ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۴ ايزدخواست              ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۶ گله دار  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۷ مصيري  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۸ بهمن  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۲۵۰۰     ۳ ۵۶۰۰ ۴ ۸۱۰۰
۶۰ نودان ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶۱ مشكان ۱ ۱۰۰۰         ۱ ۱۰۰۰
۶۲ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰     ۳ ۱۳۵۰
۶۳ وراوي         ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۴ بالاده     ۱ ۵۰     ۱ ۵۰
۶۵ ايج ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶۶ کره اي ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶۷ دبيران             ۰ ۰
۶۸ سورمق             ۰ ۰
۶۹ فدامي             ۰ ۰
۷۰ فيشور             ۰ ۰
۷۱ امام‌o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o شهر             ۰ ۰
۷۲ قطرويه             ۰ ۰
۷۳ لطيفي             ۰ ۰
۷۴ كامفيروز             ۰ ۰
۷۵ دهرم             ۰ ۰
جمع استان ۱۱۲ ۴۱۳۷۰۰ ۲۰ ۶۰۷۰۰ ۱۶ ۳۶۶۰۰ ۱۴۸ ۵۱۱۰۰۰