عملکرد شرکت در۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

وضعیت شرکت آبفا فارس در پائیز  ۱۳۹۹
الف - بخش آب
 جمع  روستا  شهر  واحد  عنوان رديف
 
- ۲۲۰۷ ۱۰۹ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا های تحت‌پوشش ۱
۳۰۵۹۶۰۵ ۱۱۷۱۴۰۹ ۱۸۸۸۱۹۶ نفر جمعیت تحت پوشش ۲
- ۸۴.۶ ۱۰۰.۰ درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب ۳
۱۰۶۹۱۱۶ ۳۶۵۸۸۸ ۷۰۳۲۲۸ فقره تعداد کل مشترکين آب ۴
- ۷۸.۶۴ ۱۰۰ درصد شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم ۵
۱۱۵۴ ۷۰۹ ۴۴۵ حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري ۶
۱۰۷ ۹۶ ۱۱ رشته/ دهنه تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) ۷
۲۳۶ ۸۸.۹۸ ۱۴۷.۱۲۳ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی ۸
۵۲ ۱۷.۷ ۳۳.۹ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت تولید از منابع سطحی ۹
۲۸۹ ۱۰۷.۷ ۱۸۱ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت کل تولید آب ۱۰
۲۱۰ ۷۷ ۱۳۲.۶ ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب ۱۱
- ۲۷.۹ ۲۶.۷ درصد آب بدون درآمد ۱۲
۱۸۹۰۰ ۱۱۸۷۱ ۷۰۲۹.۰ کيلومتر طول شبکه توزيع آب ۱۳
۹۵۱۸ ۷۱۲۳ ۲۳۹۵.۰ کیلومتر طول خطوط انتقال آب ۱۴
۱۶۵۷ ۱۵۱۴ ۱۴۳ باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري ۱۵
۷۷۶۶۳۳ ۲۶۱۰۵۳ ۵۱۵۵۸۰ متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري ۱۶
۱ ۰ ۱ واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری ۱۷
۵۲ ۰ ۵۱.۸۴۱ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  ۱۸
           
ب - بخش فاضلاب
 جمع  روستا  شهر  واحد  عنوان رديف
 
۲۱ ۸ ۱۳.۰ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب ۱۹
۱۰ ۱ ۹.۰ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب ۲۰
۱۹۳۶۵۰ ۱۴۰۰ ۱۹۲۲۵۰.۰ نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب ۲۱
۱۱ ۰ ۱۱.۳۶۷ درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب ۲۲
۵۶۳۰۸ ۳۵۰ ۵۵۹۵۸.۰ فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب ۲۳
۲۷۴۷۲ ۱۸۰ ۲۷۲۹۲.۰ متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده ۲۴
۱۱۷۴ ۸۱ ۱۰۹۳.۰ کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  ۲۵
۶۸ ۵ ۶۳.۰ کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب ۲۶
۶ ۱ ۵.۰ واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری ۲۷
۴۰ ۰.۲ ۴۰.۰ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب ۲۸
۴۶ ۰.۲ ۴۵.۷ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب ۲۹
۵ ۰ ۵.۰ مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۳۰
۵۵۵۰۰ ۰ ۵۵۵۰۰.۰ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۳۱
۲۷ ۱۹ ۸.۰ واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب ۳۲