عناوین اولویت های پژوهشی سال ۹۶ و ۹۷ شرکت آبفا فارس

عناوین اولویت های پژوهشی سال ۹۶ و ۹۷ شرکت آبفا فارس

  • ساخت دستگاه پرتابل تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آب جهت استفاده در آب انبارهای شهرهای جنوبی تحت پوشش شرکت آبفا فارس
  • طرح داده کاوی اطلاعات مشترکین برای شناسایی الگوی مصرف با هدف پیاده سازی مدیریت مصرف برای شهرهای تحت پوشش شرکت آبفا فارس
  • ارائه مدلی برای برنامه ریزی تولید و تامین آب شرب در دوره های مختلف بر اساس نیازهای واقعی و با بهره گیری از هوش مصنوعی (تهیه نرم افزار )
  • بررسی و ارزیابی راهکارهای کاهش هدررفت آب و افزایش درآمد از طریق مدیریت کنتورهای مشترکین در دو شهر تحت پوشش شرکت آبفا استان فارس