مدیر دفتر قراردادها

محمدرضا شجاعی فرد

سمت : مدیر دفتر قراردادها

تلفن :

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

  • -دریافت سیاست و خط مشی های مربوط به معاملات و انعقاد قراردادهای مزایده و مناقصه
  • - اعمال مسئولیت مربوط به مدیریت امور قراردادها در سطح شرکت
  • - همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور آگاهی از استاندارد های خرید و فروش
  • - مطالعه وآشنایی لازم با قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصات و شرایط عمومی پیمان و سایر موارد
  • - اعمال مسئولیتهای مربوط به مزایده ها و مناقصات
  • - آشنایی با وضعیت بازار داخلی و خارجی
  • - تهیه و تنظیم متن قراردادهای مربوط به هماهنگی دفتر حقوقی
  • - شرکت در جلسات مربوط به کمیسیون معاملات و سایر جلسات مربوط
  • - انجام سایر وظایف محوله