مدیر دفتر قراردادها

محمدرضا شجاعی فرد

سمت : مدیر دفتر قراردادها

تلفن :

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

 

 • دریافت و تمرکز سیاست ها و راهبرد خط مشی های مربوط به معاملات و انعقاد قراردادهای مزایده و مناقصه
 • اعمال مسئولیت مربوط به مدیریت امور قراردادها در سطح شرکت
 • مطالعه و آشنائی لازم با قوانین و مقررات مربوط به قراردادها، مزایده و مناقصات و شرایط عمومی پیمان و سایر موارد
 • همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور آگاهی از معیارها، فراسنج ها و استانداردهای فنی و زیست محیطی قراردادها و رعایت آن در انعقاد قراردادها و پروژه های شرکت
 • اعمال استانداردها و معیارهای فنی و زیست محیطی در طرحها و پروژه های آبفا
 • برسی و تائید پیش نویس و تهیه متن نهایی قراردادهای مورد نیاز و نظارت بر قراردادها به منظور بهبود سیستم های قراردادی و ایجاد انسجام و یکپارچگی و وحدت رویه
 • نظارت و کنترل در مورد تهیه و تدوین پیش نویس قراردادهای تهیه شده توسط سایر واحدها به منظور حصول اطمینان از رعایت موازین حقوقی و صرفه وصلاح شرکت
 • همکاری در اعمال مسئولیتهای مربوط به مزایده ها و مناقصات( تهیه اسناد و اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه و مزایده و انجام مکاتبات و دریافت مجوزهای لازم بارعایت مفاد آیین نامه معاملات شرکت ارجاعی از سوی مافوق)
 • همکاری دربرسی اطلاعات مربوط به بازار کالاهای مورد نیاز با واحدبازرگانی و آشنائی با وضعیت بازار داخلی و خارجی
 • تهیه و تنظیم، عقد و مبادله قراردادهای معاملات با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل و هماهنگی با دفتر حقوقی و عندالزوم سایر واحدهای ذیربط
 • ارسال قراردادها جهت دریافت امضاهای مجاز و تامین اعتبار خرید
 • همکاری در اعمال مسئولیت تطابق فنی و زیست محیطی کالاها و تجهیزات و سایر اقلام خریداری شده با ضرورتها و الزامات منعقده شرکت
 • نظارت، بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکارها و تطبیق آنها با مفاد قرارداد فیمابین و دریافت تضمین ها حسن انجام تعهد در قراردادها و ارسال آن به مقامات ذیربط
 • برسی و تعیین میزان ریسک حقوقی قراردادهای خارجی و تعیین آنها برای مدیریت وارایه زاهکار و پیشنهاد برای جلوگیری از بروز خسارت
 • همکاری در مستند سازی فرایندهای حقوقی و قراردادهای شرکت
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای معاملات، تحویل موقت و قطعی و تطبیق کارهای انجام شده یا مفاد قرارداد