معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

ابوالفضل پژوهش

سمت : معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۰-۰۷۱

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰-۰۷۱

آدرس ایمیل: