معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

محمدرضا شجاعی فرد

سمت : معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۲۸۰)

نمابر:

آدرس ایمیل: