معرفی خدمات

خدمات شرکت آب و فاضلاب استان فارس

کلیه خدمات شرکت آب و فاضلاب به استان فارس از طریق وب سایت شرکت و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی می باشد. خدمات قابل ارایه به طور کلی به دو گروه خدمات واگذاری و خدمات پس از فروش تقسیم می شود. با کلیک بر روی هر یک از عناوین خدمت شرح کامل، مدارک مورد نیاز و مراحل و گردش کار آن خدمت را مشاهده خواهید کرد. شناسنامه هر دسته از خدمات فوق با کلیک بر روی لینک های زیر در دسترس می باشد.

شناسنامه خدمات فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۸۰KB
شناسنامه خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۹۰KB

 

 

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰ واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
     
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰ خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر كاربري انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر تعداد واحد مسكونی مشترکین آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادي انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ تغییرقطر انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ تفكیك كنتور آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ تغییر مكان کنتور آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ آزمايش كنتور آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعويض كنتور آب
۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰ رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوري يا ادغام انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام كاركرد كنتور آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶ مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰ اطلاع رسانی قطعی آب
۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰ پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹ فروش آب تانكري
۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰ رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب