معرفی خدمات

خدمات شرکت آب و فاضلاب استان فارس

کلیه خدمات شرکت آب و فاضلاب به استان فارس از طریق وب سایت شرکت و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی می باشد. خدمات قابل ارایه به طور کلی به دو گروه خدمات واگذاری و خدمات پس از فروش تقسیم می شود. با کلیک بر روی هر یک از عناوین خدمت شرح کامل، مدارک مورد نیاز و مراحل و گردش کار آن خدمت را مشاهده خواهید کرد. شناسنامه هر دسته از خدمات فوق با کلیک بر روی لینک های زیر در دسترس می باشد.

شناسنامه خدمات فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۸۰KB
شناسنامه خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۹۰KB

 

کد خدمت

عنوان خدمت

درخواست و پیگیری

شناسنامه خدمت

سطح توافق خدمت

ثبت شکایت

نظر سنجی

سوالات متداول

بستر ارائه خدمت

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰

واگذاری انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

 

 

 

 

 

 

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱

واگذاری انشعاب فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰

تغییر كاربري انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
 

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳

تغییر تعداد واحد مسكونی مشترکین آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴

تغییر ظرفیت قراردادي انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵

تغییرقطر انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶

تفكیك كنتور آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷

تغییر مكان کنتور آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸

آزمايش كنتور آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹

تعويض كنتور آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱

قطع موقت و وصل انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲

جمع آوري يا ادغام انشعاب آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵

اعلام كاركرد كنتور آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶

مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰

اطلاع رسانی قطعی آب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

فروش آب تانكري

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

https://abfa-fars.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84