معرفی خدمات

خدمات شرکت آب و فاضلاب استان فارس

کلیه خدمات شرکت آب و فاضلاب به استان فارس از طریق وب سایت شرکت و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی می باشد. خدمات قابل ارایه به طور کلی به دو گروه خدمات واگذاری و خدمات پس از فروش تقسیم می شود. با کلیک بر روی هر یک از عناوین خدمت شرح کامل، مدارک مورد نیاز و مراحل و گردش کار آن خدمت را مشاهده خواهید کرد. شناسنامه هر دسته از خدمات فوق با کلیک بر روی لینک های زیر در دسترس می باشد.

شناسنامه خدمات فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۸۰KB
شناسنامه خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب ۴۹۰KB

 

 

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰ واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
     
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰ خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر كاربري انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ پاسخ به استعلام
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر واحد مسكونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادي انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ تغییرقطر انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ تفكیك كنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ تغییر مكان وسايل اندازه گیري
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ آزمايش كنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعويض كنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰ نصب سیفون اضافی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوري يا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ صورتحساب میاندوره
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ بررسی صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام كاركرد كنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶ مشاهده سوابق (المثنی و ...)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷ امكان پرداخت صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸ پیشنهادات، انتقادات و بررسی شكايات
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹ فروش آب تانكري