منابع انسانی و آموزش

آزیتا ارمی

سمت : مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۶۰

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۰

آدرس ایمیل: aerami(at)gmail.com

 

عناوین وظائف و مسئولیتها:

 • - دریافت سیاستها و خط مشی های شرکت در زمینه نیروی انسانی و راهبردی های آموزشی و تشکیلاتی
 • - مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت
 • - نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت
 • - تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی  سطوح مختلف سازمان
 • -بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی
 • - نظارت بر اجرای برنامه های نیروی انسانی و آموزش و همکاری در تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعملها و روشها
 • - مطالعه و تدوین ساختار مناسب  تشکیلاتی بر اساس و ضعیت  فعلی و نیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها
 • - شناخت و نظارت بر روز آوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی
 • -برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان ، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی
 • - انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان
 • -پیشنهاد بودجه آموزشی ، ملزومات، منابع و وسایل کمک اموزشی
 • - هماهنگی و جلب همکاری  مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسایی مراکز آموزش معتبر
 • -نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان)
 • - نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان
 • - انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دستاورد های علمی
 • (انجام این وظیفه در صورت پیش بینی واحد کتابخانه در این واحد می باشد ۹