میز خدمت الکترونیک آبفا فارس

 • اطلاعات آماری خدمات ارئه شده
 • پیوند خدمات در سامانه ملی خدمات دولت
 • ثبت شکایت
 • نظر سنجی ارائه خدمات
 • ارائه پیشنهاد بهبود خدمات
 • معرفی خدمات به زبان انگلیسی

   

  عنوان خدمت

  نحوه ارائه زیر خدمت

  راهنمای استفاده از زیر خدمت

  شناسنامه خدمات

  لینک صفحه دریافت خدمت

  FAQ

  SLA

  شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

  عنوان خدمت کلان

  عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)

  ارائه خدمات واگذاری

  واگذاری انشعاب آب(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰)

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  واگذاری انشعاب فاضلاب(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱)

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ​​

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  ارائه خدمات پس از واگذاری

  تغییر كاربري انشعاب آب(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰)

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  ​​ پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تغییر تعداد واحد مسكونی مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تغییر ظرفیت قراردادي انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تغییرقطر انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تفكیك كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تغییر مكان کنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  آزمايش كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تعويض كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰ )

  • سایت اینترنت
  • تماس با ۱۲۲
  • پیامک
  • تلفن همراه

  ۱۲۲

  دفتر ارتباط با مشتریان(اتفاقات آب)

  قطع موقت و وصل انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ​​ ​

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  جمع آوري يا ادغام انشعاب آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان
  • پیامک

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  اعلام كاركرد كنتور آب ( ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان
  • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
  • پیامک

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب (

  ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶

  )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان
  • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
  • پیامک

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

  اطلاع رسانی قطعی آب ( ۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰ )

  • سایت اینترنتی
  • تماس ۱۲۲
  • پیامک

  ۱۲۲

  دفتر ارتباط با مشتریان(اتفاقات آب)

   

  پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان
  • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
  • پیامک
  • تلفن همراه
  • پست الکترونیک

  ۰۷۱۳۲۲۹۰۳۶۴

  دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

   

  فروش آب تانكري (

  ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

  )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان
  • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳

  ۸الی ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶

  معاونت مشترکین

   

  رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب ( ۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰ )

  • سایت اینترنتی
  • دفتر پیشخوان
  • تماس با ۱۵۲۲و۱۵۲۳
  • پیامک
  • تلفن همراه
  • پست الکترونیک

  ۵الی۰۷۱۳۸۲۳۵۱۵۲

  داخلی۳۹۲

  دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات