آگهی تجدید مزایده شماره ۶۰۰/۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ در خصوص فروش لوله فولادی فرسوده شهرستان زرین دشت

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
وضعیت: 
اتمام مناقصه
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي و اسناد تجدید  مزايده(   ۶۰۰/۶۴۶۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ) 

 

شركت آب و فاضلاب  استان فارس در نظر دارد نسبت به  فروش حدود ۲۴۰۴۹۵۲ کیلوگرم (حدود  ۳۴کیلومتر )  لوله فولادی فرسوده به قطرهای ۳۰۰ ،  ۳۵۰ و ۴۰۰ م م  واقع در خط انتقال خارج از مدار بهره برداری شهرستان زرین دشت  طبق مشخصات درج شده در اسناد مزايده را از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

 • محل اخذ اسناد : شيراز ، شركت آب و فاضلاب استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه اول اتاق۱۱۰  امور بازرگاني تلفن ۳۸۴۳۵۱۶۴  ) ، و سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir

  واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی میباشد( از طریق دستگاه پوز واقع در امور مالی شرکت نیز امکان پذیر می باشد )

 • محل تسليم پيشنهادات : شيراز ، شركت آب و فاضلاب  استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خ سبحانی  بلوك ۴۰۶ طبقه اول ، واحد دبيرخانه )
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مزايده : شنبه ۹۸/۰۱/۳۱
 • تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : شنبه ۹۸/۰۲/۱۴
 • تاريخ بازگشايي پاكات : یکشنبه ۹۸/۰۲/۱۵
 • قيمت پايه كارشناسي لوله  : هر کیلوگرم ۲۶.۰۰۰  ریال
 • مبلغ تضمين شركت درمزايده :۲.۱۲۵.۸۶۲.۵۶۰  ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت آب و فاضلاب استان  فارس یا واریز وجه)
 • قيمت اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال  واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲   بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس یا از طریق دستگاه pos واقع در دفتر امور مالی .
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج گرديده است .
 • اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir  نيز درج گرديده است .
 • نوبت اول آگهي : ۲۰/ ۰۱/ ۹۸                                       نوبت دوم آگهي : ۲۴/ ۰۱/ ۹۸

 

 

                                                                                                 (( شركت آب و فاضلاب استان فارس  ))

مزایده