آگهی مزایده عمومی شماره ۶۰۰/۲۷۰۹۵ - ۹۸/۰۸/۲۰ در خصوص فروش ۵ دستگاه خودرو( وانت ، سواری و بیل مکانیکی )

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۰ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲ آذر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۶ آذر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۷ آذر ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهي مزایده عمومی (شماره ۶۰۰/۲۷۰۹۵ ۹۸/۰۸/۲۰ )

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به  فروش ۵ دستگاه خودرو اعم از  وانت ، سواری و بیل مکانیکی بصورت یکجا واقع در ایستگاه پمپاژ شماره ۴ امور آب و فاضلاب مرودشت و شهرستان زرین دشت ، طبق مشخصات درج شده در اسناد مزايده را از طريق مزايده عمومي اقدام لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید .

 • محل اخذ اسناد: شيراز، شركت آب و فاضلاب  استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي، نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه اول اتاق ۱۱۰ امور بازرگاني تلفن ۳۸۴۳۵۱۶۴ یا سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir) واریز وجه جهت خرید اسناد مزایده از طریق دستگاه پوز واقع در امور مالی شرکت نیز امکان پذیر می باشد.
 • محل تسليم پيشنهادات: شيراز، شركت آب و فاضلاب  استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي، نبش خیابان سبحانی، بلوك ۴۰۶ طبقه اول، واحد دبيرخانه)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مزایده: شنبه ۹۸/۰۹/۰۲  ساعت ۱۵ .
 • آخرین تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: شنبه ۹۸/۰۹/۱۶  ساعت ۱۵ .
 • تاريخ كمسيون بازگشايي پاكات: یک شنبه ۹۸/۰۹/۱۷  ساعت ۹ صبح .
 • قیمت پایه کارشناسی( کل ) :۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
 • مبلغ تضمين شركت درمزایده: مبلغ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بصورت ضمانتنامه بانكي (فرآیند ارجاع کار ) ، یا واریز به حساب  شركت آب و فاضلاب استان فارس با اخذ کد شناسه )
 • قيمت اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال (واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس)
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج گرديده است.
 • اين آگهي در روزنامه خبرجنوب و سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir نيز درج گرديده است.
 • نوبت اول آگهي: ۹۸/۰۸/۲۰                                              نوبت دوم آگهي: ۹۸/۰۸/۲۲

                                                                                                            ((شركت آب و فاضلاب استان فارس))

مزایده