مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عمليات اجرای بخشي از شبكه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر داراب- پیمان۹ یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
عمليات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری ( شامل: خدمات کارگر فنی و ساده، متصدی پمپ و تاسیسات و ساختمان اداری، لوله کش ارشد و استادکار تاسیسات آب و فاضلاب) دو مرحله ای ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب فسا و ششده ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی امور خدماتی حوزه امور عمومی شرکت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی امور خدماتی حوزه امور عمومی شرکت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و تاسیسات ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
فرا خوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی خط انتقال آب شهر اقلید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرکوهنجان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر آباده ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر هماشهر ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صفحه‌ها