مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی شهر سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
آگهی و اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اندازه گیری فلزات سنگین جهت شهر سپیدان به شماره ۶۰۰/۳۲۳۱۶ و شماره درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۳ یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی به شماره ۶۰۰/۳۰۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شماره آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۲ دو مرحله ای ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
عملیات تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی در صفاشهر یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
عملیات تکمیل مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی در شهر قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب زون ۶ f فسا -پیمان ۲ یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر کامفیروز یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
عملیات حفر یک حلقه چاه اهکی در جنت شهر یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
عملیات کف شکنی دو حلقه چاه‌آهکی در شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
عملیات تکمیل مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
حفر یک حلقه چاه‌ آهکی در شهر آباده یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
جهت عمليات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
مناقصه خرید تجهیزات فاضلاب ۶۰۰/۲۸۴۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ( شماره آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۱۹) یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
آگهی مناقصه خرید تجهیزات اندازه گیری فلزات سنگین جهت سپیدان ۶۰۰/۲۸۴۶۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ( شماره آگهی درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۲۰) یک مرحله ای ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

صفحه‌ها