سامانه پیامکی

روش استفاده از سامانه پیامکی

جهت اعلام شماره کارکرد کنتور آب پس از مراجعه مامور و عدم حضور مشترک در ملک و همچنین تسویه به روز آب، کد دستوری تصویر زیر را از طریق پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۱۳ ارسال نمائید.(ازچپ به راست)

نکته:

  1. اعداد به لاتین تایپ شود
  2. پس از تائید پیام قبض ارسال خواهد شد.