نمایش چارت سازمانی

مدیرعامل قائم مقام مدیریت ارتباط با مشتریان معاونت مالی و پشتیبانی امور مالی امور پشتیبانی امور بازرگانی امور انبارها معاونت منابع انسانی و تحقیقات دفتر توسعه و فناوری خدمات الکترونیک دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی امور کارکنان و رفاه دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات دفتر برنامه ریزی و بودجه دفتر سرمایه گذاری،تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار معاونت خدمات مشترکین و درآمد دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی دفتر حراست و امور محرمانه دفتر هیات مدیره و مدیرعامل مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب دفتر حقوقی و قراردادها دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آب دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه دفتر خدمات مشترکین دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب دفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد دفتر ذیحسابی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری معاونت بهره برداری و توسعه آب دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسلت تامین، تصفیه و خطوط انتقال معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب واحدهای تابعه