عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۲

وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۲

بخش آب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

نفر

۱۶۲۱۳۵۱

۲

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

۷۸

۳

تعداد انشعابات آب

فقره

۵۹۷۲۶۸

۴

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

۷۳۰۵۰۸

۵

تعداد کل چاه ها

حلقه

۶۱۴

۶

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

۴۲۶

۷

حجم مخازن آب استاندارد

متر مکعب

۵۲۵۴۰۰

۸

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

۲۲۴۷

۹

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

۶۶۲۱

۱۰

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

۹

۱۱

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

۱

۱۲

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب

متر مکعب در روز

۷۷۸۰۰

۱۳

تعداد کلرزن هاي مايعي و دستي

دستگاه

۱۰۱

۱۴

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

۱۰۰

۱۵

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

۱۱۰۶

بخش فاضلاب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

۱۲۷۴۷۸

۲

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

۳۶۷۰۹

۳

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر

کيلومتر

۶۷۴

۴

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

۳

۵

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

۴۴۳۰۰

۶

تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب

واحد

۴

۷

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

۶

 

 

جدول ۱

عملكرد شركت در سال ۱۳۹۲

 

رديف    تعداد تعداد       حجم تعداد حجم پيشرفت
  چاه  چاه هاي تعداد آبدهي تعداد مخازن مخازن مخازن فيزيكي 
  هاي كف چاه هاي چاه هاي مخازن ساخته در در ساخت
  حفر  شكني تجهيز تجهيز  ساخته شده دست دست مخازن
  شده شده شده شده شده  متر ساخت ساخت در دوره
نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مكعب دستگاه مترمكعب درصد
۱ آباده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ اوز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۶۴%
۹ جويم  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۳۷%
۱۱ قطب آباد  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۸%
۲۶ ششده  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۶۰%
۳۱ فسا ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۰ ۰ ۱ ۳۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴۵%
۳۵ قير  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۳۶ كازرون  ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۱ ۰ ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۰۰۰ ۱۴%
۴۶ نيريز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۲ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۰ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۶۸ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۱۲ ۱ ۷ ۱۶۵ ۰ ۰ ۸ ۱۸۵۰۰ %

جدول ۲

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
۱ آباده  ۱۱۹۷ ۰ ۴۸۱۵ ۹۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۱۱۷ ۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۳۴۲ ۰ ۳۶۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۳۴۱ ۰ ۵۳۴ ۷۰۵ ۰ ۰ ۳۸۰۰ ۹۰%
۵ اشكنان  ۱۸۶ ۰ ۳۵۰ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۶۶۸ ۰ ۷۰۰ ۲۵۲ ۸۱۱ ۱۴۹۹ ۰ ۰
۷ اوز  ۱۲۶ ۱۲۲۰ ۹۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۱۳۰ ۰ ۲۹۴۹ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۹۲ ۰ ۳۰۰ ۴۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۲۰۸۰ ۰ ۵۹۴۱ ۱۴۴۵ ۴۹۰ ۲۲۴ ۰ ۰
۱۱ قطب آباد  ۵۱ ۸۴ ۰ ۵۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۴۳۴ ۷۳۹۸ ۱۶۰۹ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۲۹ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۲۸۴ ۳۹۶۶ ۱۷۳۹ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۸۳ ۰ ۲۹۹ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۴۵۰ ۰ ۳۴۹۹ ۶۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۵۶۵ ۰ ۳۵۰ ۲۲۹۰ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۳۱ ۰ ۴۹۹ ۱۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۶۲۶ ۰ ۳۲۸۷ ۲۹۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۸۲ ۰ ۴۲۰ ۱۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۳۳۳ ۰ ۵۵۹ ۱۰۴۹ ۲۷۵ ۰ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۲۲۳ ۰ ۱۶۳۰ ۴۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۲۳۵ ۴۶۹ ۲۰۹۴ ۱۲۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۲۱۸ ۰ ۱۰۲۵ ۳۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۳۷۰ ۳۴۸ ۵۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۷۸ ۰ ۱۹۹ ۹۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۲۵۸ ۰ ۵۱۶ ۴۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۳۵۸ ۲۸ ۲۵۷ ۱۵۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۲۰۷ ۰ ۳۲۴۶ ۴۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۲۷۲ ۰ ۱۹۹۴ ۳۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۱۷۵۶ ۱۵۷۸ ۳۸۵۰ ۵۲۶۶ ۰ ۲۲۰۰ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۱۰۲۸ ۲۹۹ ۲۲۳۰ ۷۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۱۷۹ ۱۲ ۳۷۹ ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۲۶۶ ۳۰ ۱۱۹۸ ۱۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ قير  ۳۱۳ ۰ ۶۵۲۳ ۱۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۲۱۵۷ ۰ ۱۰۲۴۳ ۳۴۷۸ ۱۳۷ ۰ ۱۷۱۰۰ ۷۰%
۳۷ كنارتخته  ۵۳ ۰ ۳۵۰ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۳۹۴ ۰ ۸۰۴ ۶۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۱۰۱۳ ۰ ۱۵۳۰۹ ۱۴۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۶۳۴ ۸۲۸ ۱۰۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۱۵۳۳ ۲۷۱۵ ۴۱۶۴ ۴۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۱۵۹۳ ۰ ۶۶۶۴ ۲۹۰ ۶۷۸ ۷۲۵۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۲۰۶ ۰ ۱۲۹۶ ۵۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۱۳۸ ۰ ۱۲۰۷ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۱۲۰۵ ۳۶ ۷۲۸۹ ۱۹۸ ۰ ۰ ۱۰۸۷۵ ۷۵%
۴۶ نيريز  ۱۰۹۲ ۰ ۸۳۷۹ ۲۰ ۰ ۵۹۹ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱۳۱ ۲۰۸۵ ۷۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۲۰۱ ۰ ۷۱۰ ۲۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۲۷۹ ۰ ۲۷۹۹ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۶۸ ۰ ۲۳۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۹۸ ۰ ۷۰۶ ۸۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۹۸ ۴۴۵ ۴۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۱۵۳ ۰ ۱۴۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۱۶۷ ۰ ۱۵۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۷۱ ۰ ۱۷۰ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۲۸۹ ۱۴۰ ۲۰۴۹ ۲۴۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۱۰۶ ۰ ۰ ۳۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۴۸ ۰ ۱۰۰ ۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۳۷۱ ۰ ۱۴۵ ۵۰ ۲۸۴ ۱۲۲۶۷ ۰ ۰
۶۰ نودان ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۷۳ ۰ ۰ ۹۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۱۵۴ ۰ ۸۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۴۵ ۵۱۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۵۴ ۰ ۴۵ ۱۴۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۷۹ ۱۳۸۳ ۱۳۷۰ ۱۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۸۴ ۰ ۳۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۱۷۷ ۰ ۳۸۰۹ ۶۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۳۵ ۰ ۱۹۰ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام‌o o o o o o o o o o شهر ۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۱۵ ۰ ۹۰۰ ۱۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۸۳ ۰ ۲۴۰ ۱۴۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۱۳ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم ۵۶ ۰ ۲۳۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۲۷۰۹۸ ۲۸۲۶۱ ۱۳۸۴۹۴ ۴۲۴۰۱ ۲۶۷۵ ۲۴۲۳۹ ۳۱۷۷۵ %

وضعیت مخازن

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن   حجم كل
  فعال ذخيره فعال ذخيره فعال خط انتقال فعال خط‌انتقال غير فعال ذخيره غير فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر   (مترمکعب)   (مترمکعب)   (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
۱ آباده  ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰ ۰ ۰ ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶ اقليد  ۴ ۱۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۷۵۰۰
۷ اوز  ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۵ ۱۶۰۰۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۰ جهرم  ۹ ۲۶۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۶۵۰۰
۱۱ قطب آباد  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۱۲ حاجي آباد  ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۱۳ خاوران  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۴ خرامه  ۲ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۰۰۰
۱۵ خشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۶ خنج  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۱۷ داراب  ۳ ۱۱۲۰۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۱۸ رونيزعليا  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۹ زرقان  ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۷۵۰۰
۲۰ زاهد شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۲ سروستان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۳ سعادت شهر ۲ ۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۰۰۰
۲۴ سوريان  ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۲۵ سيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۶ ششده  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۷ صغاد  ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۲۸ صفاشهر  ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۲۹ کارزین ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۳۱ فسا ۵ ۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰
۳۲ فيروزآباد  ۴ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۸۵۰۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۴ قائميه  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۵ قير  ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۷۰۰۰ ۰ ۰ ۳ ۱۲۰۰۰
۳۶ كازرون  ۳ ۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۸۰۰۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۸ كوار  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۳۹ گراش  ۳ ۱۶۰۰۰ ۲ ۵۴۰۰ ۰ ۰ ۵ ۲۱۴۰۰
۴۰ لامرد  ۵ ۴۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴۱۰۰۰
۴۱ لار  ۶ ۳۸۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۷ ۴۱۰۰۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۱۰۰۰۰ ۲ ۱۵۰۰۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴ ۲۷۵۰۰
۴۳ مهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۴ ميمند  ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰ ۰ ۰ ۴ ۳۹۰۰
۴۵ نورآباد  ۵ ۱۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۲۵۰۰
۴۶ نيريز  ۳ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۸۵۰۰
۴۷ بيرم  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۸ سده  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۰ اهل  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۱ باب انار  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۶ گله دار  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۷ مصيري  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۸ بهمن  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۰ نودان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۱ مشكان ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰
۶۲ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰ ۰ ۰ ۳ ۱۳۵۰
۶۳ وراوي ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۱ ۵۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰
۶۵ ايج ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۶ کره اي ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۱۱۵ ۴۴۲۷۰۰ ۲۰ ۶۰۷۰۰ ۱۱ ۲۴۵۰۰ ۱۴۶ ۵۲۷۹۰۰