عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳

وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۳

بخش آب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

نفر

۱۶۳۲۳۱۲

۲

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

۸۰

۳

تعداد انشعابات آب

فقره

۶۲۲۲۹۲

۴

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

۷۲۱۸۶۳

۵

تعداد کل چاه ها

حلقه

۶۳۹

۶

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

۴۲۶

۷

حجم مخازن آب استاندارد

متر مکعب

۵۲۴۹۰۰

۸

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

۲۲۷۵

۹

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

۶۷۶۵

۱۰

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

۹

۱۱

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

۱

۱۲

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب

متر مکعب در روز

۷۷۸۰۰

۱۳

تعداد کلرزن هاي مايعي

دستگاه

۵۱

۱۴

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

۱۰۳

۱۵

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

۱۰۶۲

بخش فاضلاب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

۱۳۸۱۵۰

۲

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

۴۱۲۴۷

۳

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر

کيلومتر

۷۳۹

۴

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

۲

۵

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

۳۰۱۰۰

۶

تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب

واحد

۴

۷

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

۶

 

 

جدول ۱

عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۳

 

    تعداد تعداد       حجم تعداد حجم پيشرفت
    چاه  چاه هاي تعداد آبدهي تعداد مخازن مخازن مخازن فيزيكي 
    هاي كف چاه هاي چاه هاي مخازن ساخته در در ساخت
    حفر  شكني تجهيز تجهيز  ساخته شده دست دست مخازن
    شده شده شده شده شده  متر ساخت ساخت در دوره
رديف  نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مكعب دستگاه مترمكعب درصد
۱ آباده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ اوز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰     ۰
۹ جويم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۰ ۰ ۴ ۸۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۸۷%
۱۱ قطب آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۲۲ سروستان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۸%
۲۶ ششده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴۵%
۳۵ قير  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۳۶ كازرون  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ نيريز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۶۸ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام ‌شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۲۸%
۷۵ حسامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۱۰ ۴ ۱۱ ۲۲۰ ۳ ۷۰۰۰ ۷ ۱۵۵۰۰ %

جدول ۲

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
۱ آباده  ۶۹۱ ۰ ۳۴۲۰ ۳۲۵۵ ۰ ۴۳۹۲ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۶۷ ۵۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۱۶۹ ۷۹۸ ۱۹۷۷ ۴۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۲۵۰ ۰ ۶۸۸ ۴۸۳ ۰ ۱۰۴۹۳ ۳۸۰۰ ۹۲%
۵ اشكنان  ۱۹۲ ۰ ۰ ۳۷۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۵۷۰ ۰ ۱۵۱۱ ۱۷۷ ۸۶۰ ۴۱۹۷ ۰ ۰
۷ اوز  ۱۶۰ ۰ ۲۲۹۸ ۲۴۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۶۷ ۰ ۰ ۲۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۸۹ ۰ ۰ ۱۲۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۲۳۷۵ ۱۹۱۶ ۴۱۶۳ ۲۹۱۱ ۲۰۰ ۳۹۱۷ ۰ ۰
۱۱ قطب آباد  ۳۱ ۰ ۵۹۸ ۸۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۲۳۵ ۰ ۱۹۳۲ ۴۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۱۷۸ ۲۴۵۶ ۴۹۸ ۴۰۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۷۴ ۰ ۱۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۳۰۵ ۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۵۸۲ ۰ ۱۳۰ ۳۸۸۲ ۰ ۶۱۱۱ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۳۱ ۰ ۰ ۶۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۴۱۸ ۰ ۷۷۵۶ ۸۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۵۱ ۰ ۰ ۱۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۲۸۶ ۰ ۴۶۰ ۱۷۸۷ ۲۳۰ ۸۲۴ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۱۶۵ ۰ ۲۸۹ ۱۵۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۲۵۶ ۰ ۸۷۹ ۵۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۱۱۷ ۰ ۱۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۱۵۰ ۰ ۹۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۱۶ ۰ ۸۳ ۱۰۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۷۳ ۰ ۵۶۶ ۲۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۲۷۶ ۰ ۲۴۹۲ ۳۸۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۸۷ ۰ ۵۹۷ ۱۳۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۲۳۵ ۶۲۹ ۳۴۷۷ ۶۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۱۴۲۰ ۰ ۷۴۲۰ ۴۳۰۲ ۰ ۲۰۰۷۵ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۹۱۳ ۰ ۲۲۳۶ ۵۵۰ ۰ ۹۲۲۸ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۱۶۱ ۰ ۵۰۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۱۹۴ ۰ ۱۴۹۷ ۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ قير  ۱۹۲ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۱۶۵۳ ۱۴۹ ۶۵۱۱ ۹۶۰۹ ۲۷۶ ۷۷۰ ۱۷۱۰۰ ۷۴%
۳۷ كنارتخته  ۳۵ ۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۵۲۲ ۳۳۹۸ ۲۴۱۹ ۵۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۵۸۹ ۰ ۲۰۸۹ ۳۴۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۷۵۱ ۰ ۲۸۲۹ ۷۲۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۱۴۹۵ ۲۵ ۵۱۶۹ ۱۷۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۳۶۳۶ ۰ ۲۱۵۴ ۷۲۸ ۲۷۵۱ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۱۶۹ ۰ ۰ ۷۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۱۳۸ ۰ ۱۹۶ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۹۳۲ ۰ ۲۰۳۶ ۱۳۵۳ ۰ ۰ ۱۰۸۷۵ ۷۵%
۴۶ نيريز  ۵۵۲ ۲۴۹۷ ۵۸۳۵ ۳۵۸۰ ۰ ۲۰۹۶ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱۰۵ ۰ ۰ ۲۲۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۱۳ ۰ ۲۷۹ ۵۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۱۵۳ ۰ ۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۶۰ ۰ ۷۰ ۱۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۹۰ ۰ ۱۱۳۵ ۱۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۱۲۰ ۰ ۱۰۶۳ ۵۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۵۲ ۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۵۵ ۰ ۰ ۱۲۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ۷۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۱۳۵ ۰ ۰ ۹۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۵۴ ۰ ۱۰۹۰ ۱۳۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۳۱۴ ۰ ۰ ۳۰ ۲۲۴ ۳۴۹۵ ۰ ۰
۶۰ نودان ۳۷ ۲۹۹ ۹۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۲۷ ۰ ۳۳۹۵ ۱۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۶۲ ۰ ۳۴۸ ۷۰۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۵۹ ۴۹۵۰ ۸۶۹ ۳۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۳۶ ۰ ۴۲۷ ۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۹۹ ۱۲۸۰ ۸۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۵۸ ۰ ۳۰۰ ۴۲۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۲۴ ۰ ۶۵۰ ۶۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام شهر ۴۸ ۰ ۱۱۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۲۱ ۴۴۰۴ ۲۷۹ ۱۰۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۸۲ ۰ ۱۰۰ ۲۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم ۳۶ ۰ ۱۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ حسامی ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۷ ۰ ۰ ۵۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۲۳۸۲۸ ۲۳۳۵۰ ۹۱۰۱۹ ۹۹۲۱۰ ۴۵۴۱ ۶۵۵۹۸ ۳۱۷۷۵ %

وضعیت مخازن

 

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن   حجم كل
  فعال ذخيره فعال ذخيره فعال خط انتقال فعال خط‌ انتقال غير فعال ذخيره غير فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر   (مترمکعب)   (مترمکعب)   (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
۱ آباده  ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰ ۰ ۰ ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان  ۲ ۴۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۵۰۰
۶ اقليد  ۴ ۱۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۷۵۰۰
۷ اوز  ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۵ ۱۶۰۰۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۰ جهرم  ۹ ۲۶۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۶۵۰۰
۱۱ قطب آباد  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۱۲ حاجي آباد  ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۱۳ خاوران  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۴ خرامه  ۲ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۰۰۰
۱۵ خشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۶ خنج  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۱۷ داراب  ۳ ۱۱۲۰۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۱۸ رونيزعليا  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۹ زرقان  ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۷۵۰۰
۲۰ زاهد شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۲ سروستان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۳ سعادت شهر ۲ ۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۰۰۰
۲۴ سوريان  ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۲۵ سيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۶ ششده  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۷ صغاد  ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۲۸ صفاشهر  ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۲۹ كارزين ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۳۱ فسا ۵ ۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰
۳۲ فيروزآباد  ۴ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۸۵۰۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۴ قائميه  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۵ قير  ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۷۰۰۰ ۰ ۰ ۳ ۱۲۰۰۰
۳۶ كازرون  ۳ ۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۸۰۰۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۳۹ گراش  ۳ ۱۶۰۰۰ ۲ ۵۴۰۰ ۰ ۰ ۵ ۲۱۴۰۰
۴۰ لامرد  ۵ ۴۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴۱۰۰۰
۴۱ لار  ۶ ۳۸۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۷ ۴۱۰۰۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۱۰۰۰۰ ۲ ۱۵۰۰۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴ ۲۷۵۰۰
۴۳ مهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۴ ميمند  ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰ ۰ ۰ ۴ ۳۹۰۰
۴۵ نورآباد  ۵ ۱۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۲۵۰۰
۴۶ نيريز  ۳ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۸۵۰۰
۴۷ بيرم  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۸ سده  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۰ اهل  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۱ باب انار  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۶ گله دار  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۷ مصيري  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۸ بهمن  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۰ نودان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۱ مشكان ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰
۶۲ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰ ۰ ۰ ۳ ۱۳۵۰
۶۳ وراوي ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۱ ۵۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰
۶۵ ايج ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۶ كره اي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ حسامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۱۱۶ ۴۴۴۷۰۰ ۲۰ ۶۰۷۰۰ ۹ ۱۹۵۰۰ ۱۴۵ ۵۲۴۹۰۰