معرفی واحدهای سازمانی

شرح وظائف معاونتها، واحد ها و امورها

 
معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

تصميم گيري و سياست گذاري کلان در حوزه فناوري اطلاعات

توسعه سيستمهاي فناوري اطلاعات (نرم افزار، شبکه هاي ديتا، سرويسهاي ارائه خدمات الکترونيکي) به منظور ارائه خدمات بهتر و بيشتر به مشتريان داخلي و خارجي شرکت

پشتيباني و افزايش بهره وري فعاليت هاي شرکت با بهره گيري از خدمات فناوري اطلاعات

به روز نگاه داري اطلاعات و آمار شرکت

حفاظت و صيانت از اطلاعات و داده هاي سازمان با بهره گيري از استانداردهاي بين المللي اطلاعات به منظور ارائه خدمات مطمئن و پايدار

 دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

الف : ارزیابی عملکرد و کمیته ها

انجام ارزیابی های همایش مدیران ، وزارت نیرو و استانداری  در بازه های زمانی ۳ ، ۴ ، ۶ ماهه و یکساله

تعیین شاخص های ارزیابی ها و اهداف

جمع آوری مستندات و تکمیل اظهارنامه هاو شاخص های ارزیابی

انجام ارزیابی های میدانی

 تعیین اهداف و پایش عملکرد حوزه  ها در بازه زمانی ششماهه 

پیاده سازی سیستم مدیریت جلسات و نظام مند نمودن کمیته های شرکت ، برقراری سیستم پاداش عادلانه کمیته ها ، بررسی و پایش عملکرد کمیته ها

پاسخگویی به سازمانهای بالادستی

ب : نظام پیشنهادات

ارتقا سرمایه های انسانی شرکت و پویاسازی فرهنگ سازمانی

بهبود شاخصهای عملکردی و كسب صرفه هاي اقتصادي در شرکت  ناشی از اجرای پیشنهادهای کارکنان در حوزه هاي مختلف  فرآيندهاي شرکت

ارتقای سطح مدیریت دانش و تعمیم و گسترش فرصتهای بهبود در  شرکت با ایجاد امکان جستجو و مشاهده

تمام پیشنهادها با بکارگیری سیستم اطلاعاتی نظام پیشنهادها

دفتر مديريت منابع انسانی و تشکیلات

برنامه ریزی سیستماتیک منابع انسانی و ساختار تشکیلاتی در جهت افزایش کارایی ، اثربخشی و بهره وری ؛

ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی شاغل ومتقاضیان اشتغال ، مدیریت اطلاعات وبروزنگهداری اطلاعات مربوط به ساختار تشکیلات ،پستهای سازمانی و متصدیان آنها و بهره گیری از اطلاعات در راستای نیاز سنجی و بکارگیری نیروی انسانی ؛

بررسی و تجزیه وتحلیل نیازمندیهای منابع انسانی تحت شرایط متغیر با توجه به موجودی منابع انسانی فعلی ؛

ارائه پیشنهادهای کاربردی درخصوص بهبود وتوسعه خط مشی های منابع انسانی برای مرتفع کردن نیازهای منابع انسانی و نیز شناسایی میزان تقاضای منابع انسانی مورد انتظار آن

مشخص کردن وضعیت مطلوب در شرکت از طریق بازشکافی ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی سازمان ؛

تحلیل شغل(کار همراه با پژوهش)باهدف انجام و رسیدن به دوموضوع اصلی؛شرح شغل ومشخصات شغل(شرایط احراز شغل ) ؛

همکاری در در بهینه سازی  سیستمها و روشها با تشخیص کاربری به جا از فنون بهبود روشها بادفتر تحقیقات وبهره وری؛

بازنگری شرح وظایف پستها با توجه به بازنگری های انجام شده برروی فرآیندهای موجود توسط دفتر تحقیقات و مدیریت

بهره وری

بازنگری ادواری تشکیلات ، همکاری در استقرار تشکیلات مصوب و ابلاغی و نظارت بر حسن اجراء ؛

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت در شرکت های آب و فاضلاب شهری با هدف تنوع بخشی در عرصه تامین منابع مالی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری تشکیل یافته و رسالت اصلی این دفتر پیگیری مجدانه به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تامین مالی به روش های فاینانس داخلی و خارجی، اوراق مشارکت ریالی و ارزی، تسهیلات بانک های داخلی کشور، روشهای BOO  و BOT برای پروژه های آب و فاضلاب است.یکی از مهمترین وظایف دفتر فوق الذکر، تهیه نقشه راه جهت تامین مالی مورد نیاز یه منظورتکمیل پروژه های آن شرکت می باشد. بدین ترتیب که مدل های مختلف سرمایه گذاری اعم از منابع دولتی، فاینانس خارجی و داخلی، روش های توسعه مشارکت از قبیل BOO و BOT و سایر روش های موجود شناسایی و به پروژه های شرکت تعمیم داده شود.

دفتر برنامه ریزی و بودجه

تهیه وتدوین بودجه سالانه براساس ضوابط ابلاغی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.

ابلاغ بودجه به کلیه واحدهای مربوطه شرکت .

کنترل و پیگیری مستمر فعالیتهای درآمدی، هزینه ای و عملیات اجرایی شرکت ومقایسه آن با بودجه ابلاغی.

برگزاری جلسات ماهیانه ارائه گزارش عملکرد شرکت در بخش های مشروحه در بند۳ فوق الذکر.

بررسی فعالیتهایی از شرکت که قابلیت برون سپاری دارند.

بررسی فعالیتهای برون سپاری شده شرکت وکنترل مستمرآن به منظور جلوگیری ازانحرافات نامساعد.

دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه

تامین منابع مالی خارج از سازمان از طریق تبادل موافقتنامه طرحهای عمرانی

کنترل و نظارت بر اجرای صحیح طرحها و پروژه ها و ارائه گزارشات مستمر عملکردی به سازمانهای مرجع .و مادر تخصصی

هدفگذاری و برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت طرحها و پروژه های سازمان و پیش بینی منابع مالی و اهداف کلان عملیاتی

جمع بندی آمار عملکرد و مقایسه آن با برنامه و تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی از عملکرد سازمان و شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم

 

معاونت مالی و پشتیبانی

امور بازرگاني

خريد كليه درخواستهاي خريد واحدهاي متقاضي كه از محل منابع سرمايه اي شركت منجر به صدور درخواست خريد.

پيگيري درخواست هاي خريد كه منجر به انعقاد قرارداد مي گردد.

ارسال سند هزينه هاي انجام شده به امور مالي شركت.

تهيه گزارشات آماري و نظارت بر عملكرد منطبق با برنامه و اهداف سازمان و رفع نقاط ضعف مجموعه.

پيگيري ارسال كالا از محل قراردادهاي منعقده با فروشندگان.

ارسال سند هزينه خريد قراردادهاي جاري.

پيگيري روندتخصيص به فروشندگان در جهت پرداخت مطالباتشان بمنظور تعامل بين شركت و فروشندگان به منظور تامين بموقع كالا

اداره نقلیه و ماشین آلات

نظارت و ساماندهی خودروهای استجاری تحت پیمان شرکت

نظارت و ساماندهی خودروهای اداری سنگین و سبک

نظارت بر خودروهای استیجاری مناطق ۴گانه

امور انبارها

تنظيم درخواست خريد جهت شارژ انبار

مديريت كنترل كيفيت جهت ورود كالاهاي استاندارد و با كيفيت

باراندازي و انبارش ( چيدمان) براساس دستورالعمل اجرايي

صدور حواله و تحويل كالا به متقاضيان ( پيمانكاران و همكاران)

جمع آوري كالاهاي اسقاط و فرسوده و فروش آنها ( كسب درآمد و صرفه جويي)

معاوضه كالاهاي راكد و كم مصرف با كالاهاي مورد نياز شركت ( صرفه جويي در هزينه ها)

اداره ارتباطات

ایجاد بستر های مخابراتی بی سیم در سطح شرکت به منظور استفاده در شبکه های عملیاتی و بهره برداری و حراست

ایجاد بستر های مخابراتی با سیم در سطح شرکت به منظورسهولت برقراری ارتباط مشترکین با شرکت به عنوان سازمان مشتری مدار

ایجاد بستر های مخابراتی تلفنی بی سیم از اپراتورهای اول- دوم جهت استفاده از فضای ایتنرنتی(GPRS) به منظور تبادل اطلاعات و دیتا

ایجاد بسترهای مخابراتی اختصاصیVPN در سطح شرکت به منظور تبادل دیتا و داده به منظور کنترل فرایند نگهداری وعملیاتی شبکه های تولید و توزیع

نگهداری از شبکه های بیسیم حرفه ای در سطح شرکت

نگهداری از سیستم های سانترال کم ظرفیت و پر ظرفیت در سطح ساختمانهای اداری و ساختمانهای عملیاتی

نگهداری و کنترل بسترهای مخابراتی بیسیم و VPN به منظور استمرار خدمات رسانی به مردم

راهبری بیش از ۴۰۰خط تلفن در سطح شرکت

راهبری بیش از۱۰۰۰خط داخلی سیستم هایPABX

راهبری و نگهداری از سیستم های روشنائی در سطح شرکت

راهبری و نگهداری از تابلو برقهای شبکه فشار ضعیف در سطح شرکت

راهبری و نگهداری و اجرای کابل کشی در سطح شرکت

راهبری – نگهداری و احداث دکلهای مخابراتی منوپل-مهاری-خود ایستا

انجام مکاتبات لازم با سازمانهای و شرکتهای دولتی مانند شرکت مخابرات- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه و کشور

شرکت در جلسات وعضویت در کار گروهای مختلف فنی

عضویت در کمیته های تخصصی مانند کمیته انرژی- تله متری- پدافند غیر عامل-پیشنهادات

انجام کلیه خدمات تخصصی در زمینه برق ومخابرات و الکترونیک

امور مالی و ذیحسابی

ثبت و ضبط و طبقه بندی و تلخیص اطلاعات  مربوط  به فعالیتهای خدماتی  ، در آمدی ، سرمایه ای و هزینه ای شرکت و ارائه خدمات مالی و گزارشات مربوط به اشخاص داخل و خارج از شرکت اعم از کارکنان ، پیمانکاران ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی .

لازم به یادآوری است که فعالیتهای ثبت شده در دفاتر قانونی آینه تمام نمای عملکرد تمام قسمتهای شرکت بوده و تبدیل داده های کیفی آنها به اطلاعات قابل استفاده کمی در قالب صورتهای مالی سالانه متبلور می گردد.

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه و نیز ابزاری برای رسیدن به اهداف آینده ، هدفگذاری و برنامه ریزی می باشد.
 

معاونت درآمد وامور مشترکین

دفتر نظارت بر وصول مطالبات

کنترل درآمد های جاری منتج از مصارف مشترکین

چاپ قبوض دوره های مصرف آب بها

 کنترل مبالغ وصولی از بانکها در خصوص درآمدهای آب بها

دریافت وتحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد آب بهاء ، حق اشتراک آب وفاضلاب و ...

برنامه ریزی ونظارت بر نحوه قرائت کنتور ، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه

دفتر نظارت بر تعرفه ها

کنترل بر تعرفه های تنظیمی در فرآیندهای مشترکین

نظارت بر اعمال صحیح تعرفه های فرآیندهای مشترکین

بررسی قیمت تمام شده وتجزیه وتحلیل هزینه خدمات به مشترکین وبررسی و ارائه روشهای اقتصادی جهت کاهش هزینه

نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین

نظارت بر نحوه جمع آوری امار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهای مختلف

امور مشترکین خاص

فروش و خدمات پس از فروش مشترکین بزرگ

کنترل و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب به مشترکین بزرگ

امورهای مشترکین مناطق

فروش و خدمات پس از فروش انشعابات آب و فاضلاب

ارائه سرویس های مورد نیاز مشترکین آب و فاضلاب

معاونت بهره برداری آب

دفتر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

انجام کلیه فعالیتهای که برای حفظ شرایط اولیه دارائیهای فیزیکی و آماده به کار نگهداشتن آن ها جهت استمرار فرایندهای پیش بینی شده انجام می شود.

دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش اب بدون درآمد

تدوین بالانس آب سالانه شامل تولید، مصارف و آب بدون در آمد.

تحلیل علل کاهش و یا افزایش آب بدون در آمد طی سال.

اجرای پروژهای مرتبط با هدررفت در مناطق، نظیر مدیریت فشار، DMA و به ویژه پروژه مطالعه و اجرای نشت یابی.

ارائه راهکار سالانه به کلیه حوزه ها برای کاهش آب بدون درآمد و هدررفت تا حصول به هدف نهایی مورد نظر شرکت مهندسی آبفای کشور.

دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

انجام مطالعات و طراحی شبکه آب جهت مناطق فاقد شبکه

کنترل طراحی های انجام شده توسط مشاورین

انجام پروژه های مطالعاتی مرتبط با شبکه از قبیل تهیه مدل هیدرولیکی شبکه های آب ، مدیریت هوشمند فشار، مطالعات جداسازی آب شرب از غیر شرب ، مطالعات و طراحی تاسیسات شبکه آب و اجرا و بهره برداری شبکه آب در قالب قرارداد BOT و ...

واحد GIS:

ثبت نقشه های ازبیلت آب و فاضلاب در GIS

بروز رسانی نقشه ها در GIS

نظارت بر پیاده سازی سیستم GISدر امور مشترکین ناحیه ۴-۲

واحد متره:

تهیه و کنترل اسناد آجرای آب وفاضلاب

برآورد طرحهای اب و فاضلاب

واحد نقشه برداری

نقشه برداری و تهیه پلان و پروفیل

نقشه کشی

مساحی و تاکئومتری

تهیه طرح جمع آوری چاههای امام رضا ( ع )  ( چاههای خارج شهر ) 

تهیه طرح جمع آوری چاههای نبی اکرم ( ص ) فاز یک و دو اجرایی ( چاههای داخل شهر ) 

تهیه طرح مخزن پهنه O

تهیه طرح ایستگاه های پمپاژ

تهیه طرح ساختمان پست امداد و حوادث (اتفاقات نواحی ) 

 

مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب

نمونه برداری مستمر از چاها، قنوات، چشمه، مخازن، شبکه های توزیع آب و تصفیه خانه های آب و فاظلاب.

نمونه برداری و تست میکروبی به تعداد ۷۰۰ مورد در ماه بر روی منابع، مخازن، چاه ها وشبکه های توزیع.

انجام آزمایشات بر روی ۱۵۰ نمونه فاظلاب سه تصفیه خانه فاظلاب اولنگ و پرکندآباد۱و۲ .

همکاری و نمونه برداری مشترک با مراکز بهداشت.

انجام آزمایشات مورد نیاز کنترل وضیعت کیفی شبکه های اصلی و خطوط اساسی.

امور نظارت بر بهره برداری شبکه های آب

شناسایی شبکه های فرسوده.

برداشت میدانی از موقیعت شکبه به هنگام رفع اتفاق.

بررسی بروز نبودن اطلاعات شبکه های آب بر روی نقشه های موجود.

قطع آب برای حل مشکلات پیش آمده.

معاونت بهره برداری فاضلاب

دفتر نظارت بر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب

اجرای شبكه های توزیع  آب

اجرای شبكه های تامین آب  

ترمیم شبکه های فرسوده آب

اجرای تاسیسات و سازه های مرتبط با مخازن آب

اجرای تأسیسات و سازه های مرتبط با چاه ها

امور اجرایی طرح های فاضلاب شهری

اجرای شبكه های فرعی فاضلاب

اجرای شبكه های اصلی (كلكتور و خط انتقال فاضلاب)

اجرای تصفیه خانه های فاضلاب

ارتقاء تصفیه خانه های موجود

اجرای تأسیسات و سازه های مرتبط با تصفیه خانه های فاضلاب نظیر سازه های مقسم و پیش مقسم

امور نظارت بر بهره برداری شبکه های فاضلاب

بازدید از تاسیسات فاظلاب سایر شرکت های آبفا بمنظور اسبفاده و انتقال تجربیات موجود در زمینه های مختلف بهره برداری

نظارت بر تدوین و اجرای دستورالعمل های استاندارد سازی اتصال فاظلاب داخلی کلیه مشترکین.

نظارت عالیه بر طرح های مطالعاتی بهینه سازی بهره برداری از شبکه.

پیگیری و مشارکت در ایجاد سیستم های نوین اطلاعات جغرافیایی نقشه های تاسیسات فاظلاب( نظیر GIS) به منظور افزایش دقت و سرعت در ثبت و بازیابی و تحلیل شبکه های موجود.

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به اتفاقات و حوادث شبکه و ارائه بازخورد به واحدهای ذیربط معاونت بهره برداری و مدیریت عامل جهت برنامه ریزی پیشگیرانه.

دفتر نظارت بر بهره برداری از شبکه های جمع اوری خطوط انتقال و تاسیسات فاضلاب

انجام کلیه عملیات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه طبق دستورالعمل PM

بازدید و قرائت ارتفاع سطح آب مخازن، دبی آب، دستگاه کلرسنج و و ضیعت کدورت.

انجام عملیات مانور برروی شیرهای ورودی و خروجی مخازن بنا به دستور مرکز کنترل هوشمند و جلوگیری از بحران