عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۹

 جمع  روستا  شهر  واحد  عنوان رديف
الف - بخش آب
- ۲۳۰۳ ۱۱۰ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا های تحت‌پوشش ۱
۳۱۵۳۲۵۶ ۱۳۸۱۹۲۴ ۱۷۷۱۳۳۲ نفر جمعیت تحت پوشش ۲
- ۸۴.۶ ۱۰۰.۰ درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب ۳
۱۱۲۷۸۷۹ ۴۲۱۲۳۳ ۷۰۶۶۴۶ فقره تعداد کل مشترکين آب ۴
- ۷۸.۶۴ ۱۰۰ درصد شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم ۵
۱۲۰۸ ۷۶۴ ۴۴۴ حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري ۶
۱۲۰ ۱۰۹ ۱۱ دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري ۷
۲ ۲ ۰ رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري ۸
۲۳۶ ۸۸.۹۸ ۱۴۷.۱۲۳ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی ۹
۵۲ ۱۷.۷ ۳۳.۹ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت تولید از منابع سطحی ۱۰
۲۸۹ ۱۰۷.۷ ۱۸۱ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت کل تولید آب ۱۱
۲۱۰ ۷۷ ۱۳۲.۶ ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب ۱۲
- ۲۷.۹ ۲۶.۷ درصد آب بدون درآمد ۱۳
۱۹۵۴۷ ۱۲۴۸۳ ۷۰۶۴.۰ کيلومتر طول شبکه توزيع آب ۱۴
۹۹۵۳ ۷۵۴۵ ۲۴۰۸.۰ کیلومتر طول خطوط انتقال آب ۱۵
۲۲۴۴ ۱۹۰۴ ۳۴۰ باب تعداد كل مخازن ۱۶
۹۳۳۲۴۵ ۳۱۰۳۲۷ ۶۲۲۹۱۸ متر مکعب حجم كل مخازن ۱۷
۱۸۴۶ ۱۶۰۱ ۲۴۵ باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري ۱۸
۸۴۵۰۵۱ ۲۷۸۲۱۸ ۵۶۶۸۳۳ متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري ۱۹
۱ ۰ ۱ واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری ۲۰
۵۲ ۰ ۵۱.۸۴۱ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  ۲۱
           
وضعیت شرکت آبفا فارس در ابتدای سال ۱۳۹۹
 جمع  روستا  شهر  واحد  عنوان رديف
ب - بخش فاضلاب
۱۸ ۵ ۱۳.۰ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب ۲۲
۹ ۱ ۸.۰ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب ۲۳
۱۹۲۲۴۴ ۰ ۱۹۲۲۴۴.۰ نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب ۲۴
۱۱ ۰ ۱۱.۳۶۷ درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب ۲۵
۵۵۹۵۸ ۰ ۵۵۹۵۸.۰ فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب ۲۶
۲۷۲۹۲ ۰ ۲۷۲۹۲.۰ متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده ۲۷
۱۱۶۵ ۷۲ ۱۰۹۳.۰ کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  ۲۸
۶۷ ۴ ۶۳.۰ کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب ۲۹
۶ ۱ ۵.۰ واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری ۳۰
۴۰ ۰.۲ ۴۰.۰ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب ۳۱
۴۵ ۰ ۴۵.۰ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب ۳۲
۴ ۰ ۴.۰ مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۳۳
۴۲ ۰ ۴۱.۵ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۳۴
۲۷ ۱۹ ۸.۰ واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب ۲۵
           
در سامانه روستایی پنج روستا/شهر: دشتک مرودشت، دوسیران کوه‌چنار، رحمت‌آباد زرقان، حسن‌آباد و شهرمیان اقلید دارای طرح فاضلاب هستند