مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ کوه سبز شهرستان مرودشت یک مرحله ای ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث مخازن روستاهای منشعب از سد سلمان فارسی ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری تامین آب آشامیدنی و اصلاح شبکه شهری شهر زرقان ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری تامین آب آشامیدنی مجموعه ماهور شهرستان ممسنی ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر گراش ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
عملیات اجرای احداث ۳ باب مخزن ذخیره بتنی ( ۱۰۰-۱۰۰-۳۰ ) متر مکعبی پروژه تنگ خاص شهرستان ممسنی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری تامین آب آشامیدنی و اصلاح شبکه شهر نورآباد شهرستان ممسنی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر یک حلقه چاه آبرفتی صفا شهر شهرستان خرمبید ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خرامه یک مرحله ای ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی مجموعه هاشم آباد شهرستان مرودشت ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری روستاهای مجموعه خط محرم ( کدیون – خشت و رکن آباد – سیگار – پسبند ) شهرستان لامرد ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه خلیل آباد شهرستان زرین دشت ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر یک حلقه چاه آهکی ( شماره ۲) در شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
فراخوان ارزيابي فنی مناقصه گران خرید لوله پلی اتیلن جهت اجرای پروژه های عمرانی در سطح استان ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

صفحه‌ها