مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب نقاط پراکنده ۵ شهر فسا یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه بلغان ( لاغران ) شهرستان لارستان یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه بلغان ( هرم ) شهرستان جویم یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نسبت به خرید پلمب کنتور یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شمال استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
عملیات امور مشترکین قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و کارگذاری لوله روستای دهگاه دهرم شهرستان فراشبند یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شرق استان فارس ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفر چاه آهکی مجموعه امام حسین شهرستان خرامه یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر شهر لپویی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات حفر چاه آهکی شهرک ایثار شهرستان خرامه یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
فرا خوان مناقصه عمومي یک مرحله ای انجام امور خدمات مربوط به حفاظت و اتفاقات شبکه ، تاسیسات ابرسانی ، تجهیزات برقی و مکانیکی در کلیه شهرستانهای استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
فراخوان ارزيابي كيفي امن سازی و مقاوم سازی زیر ساخت شبکه شرکت آب و فاضلاب استان فارس دو مرحله ای ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فسا – نقاط پراکنده ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب در نقاط مختلف شهر نورآباد ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

صفحه‌ها