مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات ساخت مخزن ۲۰۰ متر مکعبی ایستگاه پمپاژ هفت آسیاب شهرستان قیروکارزین ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
خرید لوله های UPVC آبده چاه از سایز ۳ تا ۵ اینچ جهت استفاده در طرح های عمرانی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
خرید اتصالات لوله های پلی اتیلن مورد نیاز جهت استفاده در پروژه های آبرسانی در سطح استان یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
عملیات تکمیل و احداث مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی و کارگذاری لوله مجموعه جهان آباد شهرستان خرامه یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
خرید و ارسال ۶۰۰ تن آب ژاول جهت شهرها و روستاهای تحت پوشش یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
عملیات احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعبی روستای صالح آباد(تم شولی) شهرستان بختگان یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
خرید اکتروپمپ شناور ادارات تابعه در سطح استان یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
خرید اکتروپمپ Wkl ادارات تابعه در سطح استان ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
عملیات تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر نورآباد شهرستان ممسنی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه شرق استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه غرب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه شمال استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
عملیات تکمیل مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی شهر اوز شهرستان اوز یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
عملیات تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر نورآباد شهرستان ممسنی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

صفحه‌ها