مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
خرید و لوله گذاری خیر آباد خرم بید یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه وحدت آباد شهر فیروزآباد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه خلیل آباد زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
خرید و لوله گذاری و احداث مخزن و ساخت موتور خانه و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجموعه بورکی کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه هرگان نیریز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
ترمیم جاده دسترسی به محل چاه و بازسازی و اجرای مجدد خط انتقال آب شهر مهر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
پروژه اصلاح خط خروجی مخزن جدید الا حداث شهر قیر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم (لاغران)لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
پروژه احداث مخزن بتنی تخت سنگ سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه اجرای ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ و خرید و لوله گذاری در جمسی هیربدان داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه اجرای شبکه فاضلاب قطعه ۱۷ شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پوژه خرید و لوله گذاری مجموعه دز کرد اقلید یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی محمد آباد (خرم آباد) جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی دزکرد اقلید یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه قدمگاه ارسنجان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

صفحه‌ها