عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۶

وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۶

 

جمع کل

واحد

عنوان

رديف

الف - بخش آب

۱۹۹۱۵۵۷

نفر

جمعيت قلمرو شهری

۱

۱۶۷۹۰۹۵

نفر

جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری

۲

۳۱۲۴۶۲

نفر

جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری

۳

۱۰۰.۰

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری

۴

۸۲

شهر

تعداد كل شهر ها

۵

۸۱

شهر

تعداد شهر های تحت پوشش

۶

۵۵۶۱۷۴

فقره

تعداد مشترکین آب خانگي

۷

۱۱۶۸۹۳

فقره

تعداد مشترکین آب غیر خانگي

۸

۶۷۳۰۶۷

فقره

تعداد کل مشترکين آب

۹

۵۵۶۱۷۴

واحد

تعداد آحاد آب  خانگي

۱۰

۱۱۶۸۹۳

واحد

تعداد آحاد آب غیر خانگي

۱۱

۶۷۳۰۶۷

واحد

تعداد کل آحاد آب

۱۲

۹۷

درصد

درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض

۱۳

۶۹۹

حلقه

تعداد كل چاه ها

۱۴

۴۱۳

حلقه

تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري

۱۵

۱۱

دهنه

تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري

۱۶

 

رشته

تعداد قنات های در مدار بهره برداري

۱۷

۲۱۹.۷۳۱

ميليون متر مکعب درسال

حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب

۱۸

۳۳.۹۸۳

ميليون متر مکعب در سال

حجم آب سطحی

۱۹

۱۴۵.۸۳۷

ميليون متر مکعب در سال

حجم آب زیرزمینی

۲۰

۱۷۹.۸۲۱

ميليون متر مکعب در سال

حجم كل آب توليدی

۲۱

۹۶.۲۴۶

ميليون متر مکعب در سال

حجم فروش آب خانگي

۲۲

۳۶.۵۴۱

ميليون متر مکعب در  سال

حجم فروش آب غیرخانگي

۲۳

۱۳۲.۷۸۷

ميليون متر مکعب در سال

حجم کل فروش آب

۲۴

۲۶.۱۵۶

درصد

آب بدون درآمد

۲۵

۴۷۴

لیتر در شبانه روز

متوسط مصرف هر مشترک خانگی

۲۶

۴۷۴

لیتر در شبانه روز

متوسط مصرف هر واحد خانگی

۲۷

۷۲۴۱۶۷۰۲۳

هزار ریال

(درآمدهای آب بها (جاری

۲۸

۵۰۸۱۵۶۱۷

هزار ریال

(حق انشعاب آب (سرمایه ای

۲۹

۶۹۸۲.۷۷۲

کيلومتر

طول شبکه توزيع آب

۳۰

۱۱۸.۱۶۴

کيلومتر

اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب

۳۱

۲۳۲۶.۹۹۱

کیلومتر

طول خطوط انتقال آب

۳۲

۱۴.۱۸۷

کيلومتر

اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب

۳۳

۳۳۶

باب

تعداد كل مخازن

۳۴

۶۲۰۴۰۰

متر مکعب

حجم کل مخازن

۳۵

۲۴۲

باب

تعداد مخازن در مدار  بهره برداري

۳۶

۵۶۵۸۱۵

متر مکعب

حجم مخازن در مدار بهره برداري

۳۷

۲۷

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري

۳۸

۱۷۵

هزار مترمکعب درشبانه روز

ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري

۳۹

۱

واحد

تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری

۴۰

۵۱.۸۴۱

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب 

۴۱

۷۷.۷۵۹

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب

۴۲

 

مدول

تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا

۴۳

۰.۰

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا

۴۴

۹

واحد

تعداد آزمايشگاه هاي آب

۴۵

 

دستگاه

تاسیسات کلرزنی گازی

۴۶

 

دستگاه

تاسیسات کلرزنی مایعی

۴۷

 

مورد

تاسیسات کلرزنی دستی

۴۸

 

نفر

نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی

۴۹

 

نفر

نيروي انساني مامور به خدمت

۵۰

 

نفر

نیروی انسانی خدماتی

۵۱

ب - بخش فاضلاب

۱۷۶۵۹۵

نفر

جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری

۱

۱۰.۵۱۷

درصد

 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری

۲

۷

شهر

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

۳

۴۵۶۷۱

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي

۴

۳۴۷۳

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي

۵

۴۹۱۴۴

فقره

تعداد کل مشترکين فاضلاب

۶

۴۵۶۷۱

واحد

تعداد آحاد فاضلاب خانگي

۷

۳۴۷۳

واحد

تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي

۸

۴۹۱۴۴

واحد

تعداد کل آحاد فاضلاب

۹

۲۷۱۰۸

متر مکعب درشبانه روز

حجم فاضلاب جمع آوري شده

۱۰

۲۴۲۶۷۹۸۰

هزار ریال

(کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری

۱۱

۶۸۷۶۸۶۴

هزار ریال

(حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای

۱۲

۸۲۶.۲۶

کيلومتر

طول شبکه جمع آوري فاضلاب 

۱۳

۰.۰

کيلومتر

اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب

۱۴

۵۸.۳۴۴

کيلومتر

طول خطوط انتقال فاضلاب

۱۵

۰.۰

کيلومتر

اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب

۱۶

۲

واحد

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری

۱۷

۱۵.۹۸۶

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

۱۸

۳۰.۰۹۹

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب

۱۹

۶

مدول

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا

۲۰

۵۶.۱۷۴

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا

۲۱

 

واحد

تعداد آزمايشگاه فاضلاب

۲۲

۴

واحد

تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب

۲۳