عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۴

وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۴

بخش آب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

نفر

۱۶۹۴۸۲۶

۲

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

۸۰

۳

تعداد انشعابات آب

فقره

۶۴۱۱۳۵

۴

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

۷۲۱۸۶۳

۵

تعداد کل چاه ها

حلقه

۶۷۴

۶

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

۴۴۶

۷

حجم مخازن آب استاندارد

متر مکعب

۵۳۲۰۰۰

۸

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

۲۲۹۳

۹

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

۶۸۳۵

۱۰

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

۹

۱۱

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

۱

۱۲

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب

متر مکعب در روز

۵۱۸۴۰

۱۳

تعداد کلرزن هاي مايعي

دستگاه

۴۶

۱۴

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

۹۸

۱۵

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

۹۳۳

 

بخش فاضلاب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

۱۴۵۱۵۰

۲

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

۴۴۱۳۷

۳

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر

کيلومتر

۷۶۹

۴

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

۲

۵

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

۳۰۱۰۰

۶

تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب

واحد

۴

۷

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

۷

 


جدول ۱

رديف  نام شهر  تعداد چاه هاي حفر شده حلقه تعداد چاه هاي كف شكني شده حلقه تعداد چاه هاي تجهيز شده حلقه آبدهي چاه هاي تجهيز شده ليتربرثانيه تعداد مخازن ساخته شده دستگاه حجم مخازن ساخته شده مترمكعب تعداد مخازن دردست ساخت دستگاه حجم مخازن دردست ساخت مترمكعب پيشرفت فيزيكي  ساخت مخازن در دوره درصد
۱ آباده  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۱ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ اوز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۹۸%
۱۱ قطب آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۱ ۱ ۲ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۲۸%
۲۲ سروستان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۱۰%
۲۵ سيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۸%
۲۶ ششده  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۲ ۲ ۲ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۵۷%
۳۵ قير  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۷%
۳۶ كازرون  ۰ ۰ ۱ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۰ ۰ ۲ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ نيريز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰۰%
۵۵ علامرودشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۵۸ بهمن  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام ‌شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم  ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۶۷%
۷۵ حسامی ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ کوهنجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۰۰۰ ۳۲%
  جمع استان ۲۰ ۶ ۲۷ ۵۳۰ ۰ ۰ ۱۰ ۲۰۵۰۰ %

جدول ۲

رديف  نام شهر  واگذاري انشعاب جديد  آب فقره طول خطوط انتقال  آب اجرا شده متر طول توسعه شبكه توزيع آب متر طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب متر واگذاري انشعاب جديد فاضلاب فقره طول خطوط فاضلاب اجراشدهمتر حجم تصفيه خانه هاي فاضلاب دردست ساخت متر مكعب در شبانه‌روز پيشرفت فيزيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب تا پايان دوره درصد
۱ آباده  ۴۵۳ ۰ ۳۸۱۴ ۳۰۷۰ ۰ ۱۴۹۶ ۰ %
۲ آباده طشك  ۴۲ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ %
۳ ارسنجان  ۱۱۵ ۵۷۸ ۲۲۷۰ ۱۱۹۲ ۰ ۰ ۰ %
۴ استهبان  ۱۷۶ ۱۵۹۷ ۵۸۶ ۴۷۸۴ ۲۰۸ ۲۷۹۳ ۳۸۰۰ ۹۵%
۵ اشكنان  ۱۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶ اقليد  ۴۳۹ ۰ ۰ ۰ ۷۴۴ ۲۹۹۶ ۰ %
۷ اوز  ۱۹۳ ۰ ۰ ۴۰۲۴ ۰ ۰ ۰ %
۸ بنارويه  ۶۴ ۰ ۹۲۲ ۱۶۹ ۰ ۰ ۰ %
۹ جويم  ۷۱ ۱۶۹۸ ۶۸۳ ۵۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۰ جهرم  ۱۵۱۱ ۱۵۶۰ ۴۵۰۱ ۲۶۷۴ ۴۶۳ ۴۷۶۶ ۰ %
۱۱ قطب آباد  ۲۲ ۰ ۹۹۶ ۱۱۱۸ ۰ ۰ ۰ %
۱۲ حاجي آباد  ۱۶۵ ۰ ۴۱۷۴ ۱۴۸۳ ۰ ۰ ۰ %
۱۳ خاوران  ۳۲ ۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۰ ۰ %
۱۴ خرامه  ۲۶۷ ۹۰۰ ۸۸۰ ۳۵۰۹ ۰ ۰ ۰ %
۱۵ خشت  ۶۳ ۱۸۵۴ ۲۰۲ ۷۹۸۶ ۰ ۰ ۰ %
۱۶ خنج  ۲۲۸ ۲۴۹۵ ۰ ۱۰۹۶ ۰ ۰ ۰ %
۱۷ داراب  ۲۰۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۹۶ ۰ %
۱۸ رونيزعليا  ۳۲ ۰ ۱۵۸ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۹ زرقان  ۱۹۷ ۰ ۱۳۵۰ ۴۲۵ ۰ ۰ ۰ %
۲۰ زاهد شهر  ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۱ سپيدان  ۱۵۴ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۹۶۳ ۰ %
۲۲ سروستان  ۷۹ ۰ ۱۱۴۲ ۵۲۴ ۰ ۰ ۰ %
۲۳ سعادت شهر ۱۹۱ ۰ ۱۰۶۵ ۱۵۷۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۴ سوريان  ۹۱ ۰ ۲۴۰ ۵۲۵ ۰ ۰ ۰ %
۲۵ سيدان  ۹۱ ۸۱۵ ۶۹۸ ۱۵۷۴ ۰ ۰ ۰ %
۲۶ ششده  ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۷ صغاد  ۵۶ ۰ ۲۲۹ ۴۶۹ ۰ ۰ ۰ %
۲۸ صفاشهر  ۲۳۵ ۰ ۱۲۱۳ ۵۵۸ ۰ ۰ ۰ %
۲۹ كارزين ۵۶ ۰ ۰ ۱۷۴۸ ۰ ۰ ۰ %
۳۰ فراشبند  ۲۶۲ ۰ ۱۵۵۶ ۱۴۰۳ ۰ ۰ ۰ %
۳۱ فسا ۱۰۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۹۳ ۰ %
۳۲ فيروزآباد  ۶۸۲ ۱۲۹۹ ۷۹۸۵ ۱۸۰۹ ۰ ۳۰۶۶ ۰ %
۳۳ قادرآباد  ۱۰۸ ۰ ۰ ۲۱۳۴ ۰ ۰ ۰ %
۳۴ قائميه  ۲۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۵ قير  ۳۰۲ ۰ ۱۱۱۸ ۵۲۴۵ ۰ ۰ ۰ %
۳۶ كازرون  ۱۲۶۶ ۰ ۰ ۰ ۴۱۶ ۰ ۱۷۱۰۰ ۷۵%
۳۷ كنارتخته  ۳۲ ۰ ۱۹۸ ۱۵۹۴ ۰ ۰ ۰ %
۳۸ كوار  ۳۰۷ ۰ ۸۱۶ ۸۴۲ ۰ ۰ ۰ %
۳۹ گراش  ۵۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۰ لامرد  ۵۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۱ لار  ۶۵۷ ۰ ۱۳۴۸ ۲۳۵۲ ۰ ۰ ۰ %
۴۲ مرودشت  ۱۱۶۹ ۹۴۸ ۱۴۷۷ ۵۳۲۱ ۸۵۹ ۲۹۹۶ ۰ %
۴۳ مهر  ۱۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۴ ميمند  ۱۲۰ ۰ ۰ ۹۵ ۰ ۰ ۰ %
۴۵ نورآباد  ۹۱۷ ۰ ۶۶۸۷ ۵۴۲۶ ۰ ۴۴۹۴ ۱۰۸۷۵ ۷۷%
۴۶ نيريز  ۵۱۹ ۰ ۷۴۰۱ ۳۴۹۴ ۰ ۰ ۰ %
۴۷ بيرم  ۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۸ سده  ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۹ جنت شهر  ۱۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۰ اهل  ۳۶ ۰ ۰ ۱۵۸۴ ۰ ۰ ۰ %
۵۱ باب انار  ۹۱ ۰ ۷۷۷ ۲۵۲۲ ۰ ۰ ۰ %
۵۲ داريون  ۷۰ ۰ ۰ ۲۰۹۲ ۰ ۰ ۰ %
۵۳ هرابال  ۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۴ ايزدخواست  ۳۱ ۰ ۸۹۶ ۹۶۲ ۰ ۰ ۰ %
۵۵ علامرودشت  ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۶ گله دار  ۱۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۷ مصيري  ۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۸ بهمن  ۳۷ ۰ ۸۸ ۶۲۵ ۰ ۰ ۰ %
۵۹ لپوئي  ۱۶۲ ۰ ۲۴۰۰ ۲۲۱۸ ۵۳ ۰ ۰ %
۶۰ نودان ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۱ مشكان ۲۴ ۰ ۰ ۳۴۹۱ ۰ ۰ ۰ %
۶۲ شهرپير ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۳ وراوي ۷۸ ۰ ۰ ۳۴۹۲ ۰ ۰ ۰ %
۶۴ بالاده ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۵ ايج ۴۳ ۰ ۰ ۲۱۹۲ ۰ ۰ ۰ %
۶۶ كره اي ۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۷ دبيران ۶۹ ۰ ۱۹۸ ۱۱۴۶ ۰ ۰ ۰ %
۶۸ سورمق ۲۲ ۰ ۶۰۲ ۱۰۹۸ ۰ ۰ ۰ %
۶۹ فدامي ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۰ امام شهر ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۱ قطرويه ۱۸ ۳۹۸۹ ۴۸۳ ۱۹۹۴ ۰ ۰ ۰ %
۷۲ لطيفي ۴۵ ۰ ۱۰۹۷ ۳۶۶۴ ۰ ۰ ۰ %
۷۳ كامفيروز ۸ ۰ ۰ ۷۵۶ ۰ ۰ ۰ %
۷۴ دهرم ۳۴ ۰ ۴۹۸ ۶۳۶ ۰ ۰ ۰ %
۷۵ حسامی ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۶ عمادده ۲۱ ۰ ۰ ۸۹۸۴ ۰ ۰ ۰ %
۷۷ کوهنجان ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
  جمع استان ۱۷۸۲۳ ۱۷۷۳۳ ۶۰۷۴۸ ۱۰۶۵۳۸ ۲۸۶۳ ۳۰۵۵۹ ۳۱۷۷۵ %

وضعیت مخازن

ردیف نام شهر تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد (مترمکعب) تعداد مخازن فعال‌ خط انتقال استاندارد حجم مخازن فعال خط‌ انتقال استاندارد (مترمکعب) تعداد مخازن غير فعال ذخيره استاندارد حجم مخازن غير فعال ذخيره استاندارد (مترمکعب)   تعداد كل مخازن استاندارد  حجم كل مخازن استاندارد (مترمکعب)
۱ آباده  ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰ ۰ ۰ ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان  ۲ ۴۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۵۰۰
۶ اقليد  ۴ ۱۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۷۵۰۰
۷ اوز  ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۵ ۱۶۰۰۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۰ جهرم  ۹ ۲۶۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۶۵۰۰
۱۱ قطب آباد  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۱۲ حاجي آباد  ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۱۳ خاوران  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۴ خرامه  ۲ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۰۰۰
۱۵ خشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۶ خنج  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۱۷ داراب  ۳ ۱۱۲۰۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۱۸ رونيزعليا  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۹ زرقان  ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۷۵۰۰
۲۰ زاهد شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۲ سروستان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۳ سعادت شهر ۲ ۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۰۰۰
۲۴ سوريان  ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۲۵ سيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۶ ششده  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۷ صغاد  ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۲۸ صفاشهر  ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۲۹ كارزين ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۳۱ فسا ۵ ۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰
۳۲ فيروزآباد  ۴ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۸۵۰۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۴ قائميه  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۵ قير  ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۷۰۰۰ ۰ ۰ ۳ ۱۲۰۰۰
۳۶ كازرون  ۳ ۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۸۰۰۰
۳۷ كنارتخته  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۸ كوار  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۳۹ گراش  ۳ ۱۶۰۰۰ ۲ ۵۴۰۰ ۰ ۰ ۵ ۲۱۴۰۰
۴۰ لامرد  ۵ ۴۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴۱۰۰۰
۴۱ لار  ۶ ۳۸۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۷ ۴۱۰۰۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۱۰۰۰۰ ۲ ۱۵۰۰۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴ ۲۷۵۰۰
۴۳ مهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۴ ميمند  ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰ ۰ ۰ ۴ ۳۹۰۰
۴۵ نورآباد  ۵ ۱۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۲۵۰۰
۴۶ نيريز  ۳ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۸۵۰۰
۴۷ بيرم  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۸ سده  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۰ اهل  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۱ باب انار  ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۵۲ داريون  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۶ گله دار  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۷ مصيري  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۸ بهمن  ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۹ لپوئي  ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۶۰ نودان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۱ مشكان ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰
۶۲ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰ ۰ ۰ ۳ ۱۳۵۰
۶۳ وراوي ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۱ ۵۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰
۶۵ ايج ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۶ كره اي ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ حسامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ کوهنجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  جمع استان ۱۲۰ ۴۵۷۲۰۰ ۲۰ ۶۰۷۰۰ ۹ ۱۹۵۰۰ ۱۴۹ ۵۳۷۴۰۰