عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۸

وضعیت شرکت آبفا شهری فارس در پایان سال ۱۳۹۸
جمع کل واحد عنوان رديف
الف - بخش آب
۱۸۹۸۲۳۳ نفر جمعيت قلمرو شهری ۱
۱۶۹۱۳۱۵ نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری ۲
۲۰۶۹۱۸ نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری ۳
۱۰۰.۰ درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری ۴
۸۴ شهر تعداد كل شهر ها ۵
۸۳ شهر تعداد شهر های تحت پوشش ۶
۵۸۵۰۸۷ فقره تعداد مشترکین آب خانگي ۷
۱۲۱۵۵۹ فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي ۸
۷۰۶۶۴۶ فقره تعداد کل مشترکين آب ۹
۷۲۰ حلقه تعداد كل چاه ها ۱۰
۴۴۴ حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري ۱۱
۱۱ دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري ۱۲
۱۹۹.۴۷۳ ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب ۱۳
۳۳.۹۰۳ ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی ۱۴
۱۴۷.۱۲۳ ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی ۱۵
۱۸۱.۰۲۵ ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی ۱۶
۹۹.۱۹۵ ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي ۱۷
۳۳.۴۴۴ ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي ۱۸
۱۳۲.۶۳۹ ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب ۱۹
۷۰۶۴.۴۳۴ کيلومتر طول شبکه توزيع آب ۲۰
۴۱.۱۹۸ کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  ۲۱
۲۴۰۷.۹۳۴ کیلومتر طول خطوط انتقال آب ۲۲
۱۰.۲۱۷ کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  ۲۳
۳۴۰ باب تعداد كل مخازن ۲۴
۶۲۲۹۱۸ متر مکعب حجم كل مخازن ۲۵
۲۴۵ باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري ۲۶
۵۶۶۸۳۳ متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري ۲۷
۲۷ ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ۲۸
۱۷۵ هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ۲۹
۱ واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری ۳۰
۵۱.۸۴۱ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  ۳۱
۷۷.۷۵۹ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب ۳۲
ب - بخش فاضلاب
۱۹۲۲۴۴ نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری ۱
۱۱.۳۶۷ درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری ۲
۸ شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب ۳
۵۲۱۱۳ فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي ۴
۳۸۴۵ فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي ۵
۵۵۹۵۸ فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب ۶
۲۷۲۹۲ متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده ۷
۱۰۹۳.۱۶۱ کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  ۸
۶۳.۳۳۹ کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب ۹
۵ واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری ۱۰
۴۰.۰۵۸ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب ۱۱
۴۵.۷۷۳ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب ۱۲
۴ مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۱۳
۴۱.۵ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۱۴