عملکرد شرکت تا مهر ماه ۱۴۰۱

عملکرد شرکت آبفا فارس در اول مهرماه ۱۴۰۱
الف - بخش آب
رديف  عنوان  واحد  روستا  شهر  جمع
           
۱ تعداد شهر/ روستا های تحت‌پوشش شهر/ روستا ۲۲۰۷ ۱۱۶ -
۲ جمعیت تحت پوشش نفر ۱E+06 ۱۸۶۱۱۰۱  
۳ درصد جمعيت تحت پوشش آب درصد ۸۴/۶ ۱۰۰.۰ -
۴ تعداد کل مشترکين آب فقره ۳۴۸۹۴۹ ۷۵۱۷۶۹ ۰
۵ شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم درصد ۷۸/۷۹ ۱۰۰ -
۶ تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه ۷۱۵ ۴۷۴  
۷ تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) رشته/ دهنه ۹۴ ۱۴  
۸  ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال ۱۶۱.۲۵ ۱۶۴.۸۲ ۰
۹  ظرفیت تولید از منابع سطحی ميليون متر مکعب در سال ۱۳.۴۵۱ ۴۸.۹۸۱ ۰
۱۰  ظرفیت کل تولید آب ميليون متر مکعب در سال ۱۷۴.۷ ۲۱۳.۸ ۰
۱۱ حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال ۸۶.۲۹۱ ۱۳۴.۲۹ ۰
۱۲ آب بدون درآمد درصد ۵۲.۴۷ ۳۷.۲ -
۱۳  نقاط بهره مند از آبرسانی سدها شهر/ روستا ۵۶ ۱۸  
۱۴ طول شبکه توزيع آب کيلومتر ۱۲۱۰۱ ۷۹۵۱  
۱۵ طول خطوط انتقال آب کیلومتر ۷۳۷۴ ۲۷۴۰  
۱۶ تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب ۱۵۱۰ ۱۹۱  
۱۷ حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب ۲۵۹۲۸۳ ۵۳۱۸۴۰  
۱۸ تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد ۰ ۴  
۱۹ ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز ۰ ۱۱۸.۳۷ ۰
           
ب - بخش فاضلاب
رديف  عنوان  واحد  روستا  شهر  جمع
           
۲۰ تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب شهر/ روستا ۸ ۱۳  
۲۱ تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب شهر/ روستا ۱ ۹  
۲۲ جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب نفر ۱۶۵۰ ۲۷۷۸۶۳  
۲۳  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب درصد ۰ ۱۴.۰۲ ۱۱
۲۴ تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره ۳۵۰ ۶۱۵۳۲  
۲۵ حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز ۱۸۰ ۲۷۲۹۲  
۲۶ طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر ۸۱ ۱۱۱۵  
۲۷ طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر ۵ ۶۳  
۲۸ تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد ۳ ۶  
۲۹ ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز ۰/۲۰۰ ۵۵/۱۰۰ ۵۵/۳۰۰
۳۰ ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز ۰/۵۶۰ ۵۹/۸۷۵ ۶۰/۴۳۵
۳۱ تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول ۰ ۵  
۳۲ ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز ۰ ۵۵/۵۰۰ ۵۵/۵۰۰
۳۳ تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد ۲۱    
           
ج - نیروی انسانی
رديف  عنوان  واحد تعداد پرسنل
           
۳۴  قرارداد دائم نفر ۴۴۲
۳۵  مدت معین نفر ۵۱۳
۳۶  موقت نفر ۴۷
۳۷  تامین نیرو نفر ۲۸
۳۸  طرحی نفر ۵۵
۳۹  حجمی نفر ۳۸۶
۴۰  شرکتی نفر ۷۴۰
۴۱  جمع پرسنل نفر ۲۲۱۱
گروه آمار (دفتر برنامه ریزی و بودجه)