مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن مجموعه دیکانک شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه درز و سردشت لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
پروژه خرید و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه تکمیل طرح جمع آوری فاضلاب چله گاه سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
حفر یک حلقه چاه آبرفتی مجموعه نقش رستم شهرستان مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم (لاغران) لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
حفر یک حلقه چاه آهکی دهنو رزک زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
خرید و لوله گذاری و احداث مخزن و ساخت موتور خانه و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجموعه بورکی کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
خرید و لوله گذاری مجموعه آبگشنه ممسنی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه برق رسانی به مجموعه خانه کت قشم قاوی استهبان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه احداث مخزن بتنی فتح آباد مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۰ - ۹۹/۰۴/۳۱ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۴۰ در خصوص خرید الکتروپمپ شناور یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۲ - ۹۹/۰۴/۳۱ درح شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۹ در خصوص خرید تابلو سافت استارتر و درایو یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۳ - ۹۹/۰۴/۳۱ درح شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۴۱ در خصوص خرید بیست دستگاه کانکس یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۱۶۰۰/۱۶۷۸۹ - ۹۹/۰۴/۳۱ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۷ در خصوص خرید لوله مانسمان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

صفحه‌ها