مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی امور خدماتی حوزه امور عمومی شرکت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و تاسیسات ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
فرا خوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرکوهنجان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر آباده ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر هماشهر ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهراقلید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر فاروق ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر داراب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی در شهر مرودشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفردو حلقه چاه آهکی در شهر فسا ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صفحه‌ها