بررسی مسائل آب رسانی به بخشهای بیرم، علامرودشت، چاهورز و خیرگو در جنوب استان فارس در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا فارس و اعضای شورای اسلامی این بخش ها

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با اعضای شورای اسلامی و معتمدین بخش بیرم شهرستان لار و بخش های علامرودشت، چاهورز و خیرگو شهرستان لامرد، مسائل مربوط به آبرسانی شهری و روستایی این بخشها را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، علی بوستانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، در جلسه ای با اعضای شورای اسلامی و معتمدین بخش بیرم شهرستان لار و بخش های علامرودشت، چاهورز و خیرگو شهرستان لامرد، آخرین وضعیت منابع آب و روند آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای این بخشها و همچنین مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
بنابراین گزارش در این جلسه ضمن بررسی مسائل مربوط به وضعیت آبرسانی به مردم بخشهای مذکور و بحث پیرامون بهبود کمی و کیفی آب در این مناطق، در خصوص برخی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت آبرسانی بحث و تبادل نظر گردید که نتایجی نیز حاصل شد.
این گزارش حاکی است در جلسه ی مذکور اعضای شورای اسلامی بخشهای بیرم، علامرودشت، چاهورز و خیرگو نیز ضمن تقدیر از اقدامات شرکت آبفا استان فارس طی سالهای اخیر، در خصوص همکاری در روند اجرای پروژه ها و پیگیری به منظور جذب اعتبارات مورد نیاز قول همکاری دادند .

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۱۵بعدازظهر
خبر