آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه

تاریخ شروع:: 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱ خرداد ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مر حله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهکی در شهر قائمیه اقدام نماید.
نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
۱)محل پروژه: شهر قائمیه
۲)مدت اجرا ء پروژه: ۳ ماه
۳)محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی غربی _نبش خیابان سبحان_ شرکت آبفا استان فارس_طبقه۲_امور قرار دادها
۴)برآورد اولیه: ۳.۳۳۴.۰۶۳.۱۳۵ ریال.
۵)تاریخ نهایی اخذ اسناد: ۹۷/۰۳/۰۱
۶)تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: ۹۷/۰۳/۲۷
۷)تاریخ کمیسیون باز گشایی پاکات ارزیابی: ۹۷/۰۳/۲۸ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج: ۹۷/۰۳/۲۹
۸)به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
۱۰) قیمت اسناد ۱۲۰۰۰۰۰ (ریال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات تامین آب وآبرسانی به شهرهای کوچک استان ۴۰۱ ف۱۳۰۷۰۰۳ می باشد.
۱۲)نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضلاب شهری الزامی است.
۱۴)سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۵) جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند میتوانند با اعلا م آمادگی کتبی نسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۲/۲۶
تاریخ آگهی نوبت دوم ۹۷/۰۲/۲۹

منافصه