فرا خوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان

تاریخ شروع:: 
۳ خرداد ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۹ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۰ تیر ۱۳۹۷

فرا خوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان
شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی و به صورت یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب استهبان اقدام نماید. لذا کلیه شرکت های دارای رتبه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) یا رتبه ۵ و بالاتر در رشته آب با سابقه کار مرتبط در زمینه شبکه توزیع آب شهری دعوت می گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح زیر اقدام نمایند.
۱) محل پروژه: شهر استهبان طبق اسناد مناقصه
۲) مدت اجرا پروژه: یک سال و قابل تمدید تا ۲ سال دیگر بر اساس شرایط مناقصه.
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، شرکت آب و فاضلاب استان فارس، طبقه۲، دفتر قراردادها
۴) برآورد اولیه: ۳۱۸۱ میلیون ریال
۵) تاریخ نهایی اخذ اسناد: ۹۷/۰۳/۲۴
۶) تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: ۹۷/۰۴/۰۹
۷) تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکت ها: ۹۷/۰۴/۱۰
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود
۸) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون) ریال
۹) نوع تضمین شرکت در مناقصه:
الف - ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب و فاضلاب استان فارس با سه ماه اعتبار از تاریخ صدور.
ب - چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
۱۰) قیمت اسناد مناقصه: ۷۰۰.۰۰۰ (هفتصد هزار) ریال (واریز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شرکت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۱۱) تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
۱۲) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در مناقصه درج شده است.
۱۳) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.
۱۴) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در شرایط مناقصه درج شده است.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۳/۱۲
تاریخ آگهی نوبت دوم ۹۷/۰۳/۱۷

 

 

منافصه